πασῶν
Englishman's Concordance
πασῶν (pasōn) — 5 Occurrences

Mark 6:33 Adj-GFP
GRK: πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων
NAS: on foot from all the cities,
KJV: thither out of all cities, and
INT: on foot from all the cities

Luke 19:37 Adj-GFP
GRK: μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον
NAS: voice for all the miracles
KJV: voice for all the mighty works that
INT: loud for all which they had seen

Acts 7:10 Adj-GFP
GRK: αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων
NAS: and rescued him from all his afflictions,
KJV: him out of all his afflictions,
INT: him out of all the tribulations

2 Corinthians 8:18 Adj-GFP
GRK: εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν
NAS: [has spread] through all the churches;
KJV: throughout all the churches;
INT: gospel through all of the churches

2 Corinthians 11:28 Adj-GFP
GRK: ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν
NAS: on me [of] concern for all the churches.
KJV: the care of all the churches.
INT: the care concering all the churches

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page