Πᾶσαι
Englishman's Concordance
Πᾶσαι (Pasai) — 16 Occurrences

Matthew 1:17 Adj-NFP
GRK: Πᾶσαι οὖν αἱ
NAS: So all the generations from Abraham
KJV: So all the generations from
INT: all Therefore the

Matthew 10:30 Adj-NFP
GRK: τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν
NAS: hairs of your head are all numbered.
KJV: head are all numbered.
INT: of the head all numbered are

Matthew 13:56 Adj-NFP
GRK: αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς
NAS: And His sisters, are they not all with us? Where
KJV: are they not all with us?
INT: of him not all with us

Matthew 24:30 Adj-NFP
GRK: τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ
NAS: and then all the tribes
KJV: then shall all the tribes of the earth
INT: then will mourn all the tribes

Matthew 25:5 Adj-NFP
GRK: νυμφίου ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον
NAS: was delaying, they all got drowsy
KJV: tarried, they all slumbered
INT: bridegroom they became drowsy all and slept

Matthew 25:7 Adj-NFP
GRK: τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι
NAS: Then all those virgins
KJV: Then all those virgins
INT: Then arose all the virgins

Luke 1:48 Adj-NFP
GRK: μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί
NAS: from this time on all generations
KJV: henceforth all generations
INT: will count blessed me all the generations

Luke 12:7 Adj-NFP
GRK: κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται μὴ
NAS: of your head are all numbered.
KJV: head are all numbered. Fear
INT: head of you all have been numbered Not

Acts 3:25 Adj-NFP
GRK: σου ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ
NAS: AND IN YOUR SEED ALL THE FAMILIES
KJV: shall all the kindreds
INT: of you will be blessed all the families

Acts 9:39 Adj-NFP
GRK: παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι
NAS: him into the upper room; and all the widows
KJV: and all the widows
INT: stood by him all the widows

Acts 16:26 Adj-NFP
GRK: αἱ θύραι πᾶσαι καὶ πάντων
NAS: and immediately all the doors
KJV: immediately all the doors
INT: the doors all and of all

Acts 27:37 Adj-NFP
GRK: δὲ αἱ πᾶσαι ψυχαὶ ἐν
NAS: All of us in the ship were two hundred
KJV: And we were in all in the ship
INT: moreover the all souls in

Romans 16:4 Adj-NFP
GRK: ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι
NAS: but also all the churches
KJV: also all the churches
INT: but also all the churches

Romans 16:16 Adj-NFP
GRK: αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ χριστοῦ
NAS: kiss. All the churches
INT: the churches all of Christ

Revelation 1:7 Adj-NFP
GRK: ἐπ' αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ
NAS: pierced Him; and all the tribes
KJV: him: and all kindreds of the earth
INT: on account of him all the tribes

Revelation 2:23 Adj-NFP
GRK: καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι
NAS: with pestilence, and all the churches
KJV: death; and all the churches shall know
INT: and will know all the churches

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page