πάσχει
Englishman's Concordance
πάσχει (paschei) — 2 Occurrences

Matthew 17:15 V-PIA-3S
GRK: καὶ κακῶς πάσχει πολλάκις γὰρ
INT: and miserably suffers often indeed

1 Corinthians 12:26 V-PIA-3S
GRK: καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος
NAS: one member suffers, all the members
KJV: one member suffer, all the members
INT: And if suffers one member

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page