1 John 4:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3956 [e]πᾶν
pan
anyAdj-NNS
4151 [e]πνεῦμα
pneuma
spiritN-NNS
3739 [e]
ho
thatRelPro-NNS
3361 [e]μὴ
notAdv
3670 [e]ὁμολογεῖ
homologei
confessesV-PIA-3S
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
2424 [e]Ἰησοῦν
Iēsoun
Jesus,N-AMS
5547 [e]⧼χριστὸν
christon
ChristN-AMS
1722 [e]ἐν
en
in thePrep
4561 [e]σαρκὶ
sarki
fleshN-DFS
2064 [e]ἐληλυθότα⧽,
elēlythota
has come,V-RPA-AMS
1537 [e]ἐκ
ek
fromPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
GodN-GMS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]ἔστιν·
estin
is.V-PIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3778 [e]τοῦτό
touto
thisDPro-NNS
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
3588 [e]τὸ
to
thatArt-NNS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
500 [e]ἀντιχρίστου,
antichristou
antichrist,N-GMS
3739 [e]
ho
whichRelPro-ANS
191 [e]ἀκηκόατε
akēkoate
you heardV-RIA-2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
2064 [e]ἔρχεται,
erchetai
is coming,V-PIM/P-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3568 [e]νῦν
nyn
nowAdv
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
2889 [e]κόσμῳ
kosmō
worldN-DMS
1510 [e]ἐστὶν
estin
isV-PIA-3S
2235 [e]ἤδη.
ēdē
already.Adv

Greek Texts
ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:3 Greek NT: Nestle 1904
καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστιν· καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν· καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν· καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν· καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί πᾶς πνεῦμα ὅς μή ὁμολογέω ὁ Ἰησοῦς ἐκ ὁ θεός οὐ εἰμί καί οὗτος εἰμί ὁ ὁ ἀντίχριστος ὅς ἀκούω ὅτι ἔρχομαι καί νῦν ἐν ὁ κόσμος εἰμί ἤδη

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν· καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστου ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη

1 John 4:3 Hebrew Bible
וכל רוח אשר איננו מודה בישוע האדון כי בא בבשר לא מאלהים הוא וזה הוא רוח צר המשיח אשר שמעתם עליו כי בוא יבא ועתה הנה הוא בעולם׃

1 John 4:3 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܠ ܪܘܚܐ ܕܠܐ ܡܘܕܝܐ ܕܝܫܘܥ ܐܬܐ ܒܒܤܪ ܠܝܬܝܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܗܕܐ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܗܝ ܕܓܠܐ ܗܘ ܕܫܡܥܬܘܢ ܕܐܬܐ ܘܗܫܐ ܒܥܠܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܟܕܘ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and every spirit that does not confess Jesus is not from God; this is the spirit of the antichrist, of which you have heard that it is coming, and now it is already in the world.

King James Bible
And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.

Holman Christian Standard Bible
But every spirit who does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the antichrist; you have heard that he is coming, and he is already in the world now.
Treasury of Scripture Knowledge

and this. See on ch.

1 John 2:18,22 Little children, it is the last time: and as you have heard that …

2 Thessalonians 2:7,8 For the mystery of iniquity does already work: only he who now lets …

2 John 1:7 For many deceivers are entered into the world, who confess not that …

Links
1 John 4:31 John 4:3 NIV1 John 4:3 NLT1 John 4:3 ESV1 John 4:3 NASB1 John 4:3 KJV1 John 4:3 Bible Apps1 John 4:3 Biblia Paralela1 John 4:3 Chinese Bible1 John 4:3 French Bible1 John 4:3 German BibleBible Hub
1 John 4:2
Top of Page
Top of Page