500. ἀντίχριστος (antichristos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 500. ἀντίχριστος (antichristos) — 5 Occurrences

1 John 2:18 N-NMS
GRK: ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται καὶ
NAS: as you heard that antichrist is coming,
KJV: that antichrist shall come,
INT: you heard that antichrist is coming even

1 John 2:18 N-NMP
GRK: καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν
NAS: many antichrists have appeared;
KJV: many antichrists; whereby
INT: even now antichrists many have arisen

1 John 2:22 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ἀντίχριστος ὁ ἀρνούμενος
NAS: This is the antichrist, the one who denies
KJV: is antichrist, that denieth
INT: is the antichrist who denies

1 John 4:3 N-GMS
GRK: τὸ τοῦ ἀντιχρίστου ὃ ἀκηκόατε
NAS: this is the [spirit] of the antichrist, of which
KJV: is that [spirit] of antichrist, whereof
INT: that of the antichrist [of] which you heard

2 John 1:7 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἀντίχριστος
NAS: is the deceiver and the antichrist.
KJV: a deceiver and an antichrist.
INT: and the antichrist

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page