1 John 2:23
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3956 [e]πᾶς
pas
EveryoneAdj-NMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
720 [e]ἀρνούμενος
arnoumenos
denyingV-PPM/P-NMS
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
5207 [e]Υἱὸν
Huion
Son,N-AMS
3761 [e]οὐδὲ
oude
neitherAdv
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3962 [e]Πατέρα
Patera
FatherN-AMS
2192 [e]ἔχει·
echei
has he.V-PIA-3S
3588 [e]
ho
The [one]Art-NMS
3670 [e]ὁμολογῶν
homologōn
confessingV-PPA-NMS
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
5207 [e]Υἱὸν
Huion
Son,N-AMS
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3962 [e]Πατέρα
Patera
FatherN-AMS
2192 [e]ἔχει.
echei
has.V-PIA-3S

Greek Texts
ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:23 Greek NT: Nestle 1904
πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν Υἱὸν οὐδὲ τὸν Πατέρα ἔχει· ὁ ὁμολογῶν τὸν Υἱὸν καὶ τὸν Πατέρα ἔχει.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:23 Greek NT: Westcott and Hort 1881
πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει· ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:23 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει· ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:23 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:23 Greek NT: Greek Orthodox Church
πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:23 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πᾶς ὁ ἀρνέομαι ὁ υἱός οὐδέ ὁ πατήρ ἔχω ὁ ὁμολογέω ὁ υἱός καί ὁ πατήρ ἔχω

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:23 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει· ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:23 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει

1 John 2:23 Hebrew Bible
כל המכחש בבן גם האב אין לו׃

1 John 2:23 Aramaic NT: Peshitta
ܘܗܘ ܕܟܦܪ ܒܒܪܐ ܐܦܠܐ ܒܐܒܐ ܡܗܝܡܢ ܡܢ ܕܡܘܕܐ ܒܒܪܐ ܐܦ ܒܐܒܐ ܡܘܕܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Whoever denies the Son does not have the Father; the one who confesses the Son has the Father also.

King James Bible
Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father: (but) he that acknowledgeth the Son hath the Father also.

Holman Christian Standard Bible
No one who denies the Son can have the Father; he who confesses the Son has the Father as well.
Treasury of Scripture Knowledge

denieth.

1 John 2:22 Who is a liar but he that denies that Jesus is the Christ? He is …

1 John 4:15 Whoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwells in …

Matthew 11:27 All things are delivered to me of my Father: and no man knows the …

Luke 10:22 All things are delivered to me of my Father: and no man knows who …

John 5:23 That all men should honor the Son, even as they honor the Father. …

John 8:19 Then said they to him, Where is your Father? Jesus answered, You …

John 10:30 I and my Father are one.

John 14:9,10 Jesus said to him, Have I been so long time with you, and yet have …

John 15:23,24 He that hates me hates my Father also…

2 John 1:9-11 Whoever transgresses, and stays not in the doctrine of Christ, has …

Links
1 John 2:231 John 2:23 NIV1 John 2:23 NLT1 John 2:23 ESV1 John 2:23 NASB1 John 2:23 KJV1 John 2:23 Bible Apps1 John 2:23 Biblia Paralela1 John 2:23 Chinese Bible1 John 2:23 French Bible1 John 2:23 German BibleBible Hub
1 John 2:22
Top of Page
Top of Page