ἀρνούμενος
Englishman's Concordance
ἀρνούμενος (arnoumenos) — 3 Occurrences

1 John 2:22 V-PPM/P-NMS
GRK: μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς
NAS: is the liar but the one who denies that Jesus
KJV: a liar but he that denieth that Jesus
INT: not he that denies that Jesus

1 John 2:22 V-PPM/P-NMS
GRK: ἀντίχριστος ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα
NAS: is the antichrist, the one who denies the Father
KJV: antichrist, that denieth the Father
INT: antichrist who denies the Father

1 John 2:23 V-PPM/P-NMS
GRK: πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν
NAS: Whoever denies the Son does not have
KJV: Whosoever denieth the Son,
INT: Everyone that denies the Son

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page