ἠρνήσατο
Englishman's Concordance
ἠρνήσατο (ērnēsato) — 8 Occurrences

Matthew 26:70 V-AIM-3S
GRK: ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν πάντων
NAS: But he denied [it] before them all,
KJV: But he denied before [them] all,
INT: moreover he denied before all

Matthew 26:72 V-AIM-3S
GRK: καὶ πάλιν ἠρνήσατο μετὰ ὅρκου
NAS: And again he denied [it] with an oath,
KJV: And again he denied with an oath,
INT: And again he denied with an oath

Mark 14:68 V-AIM-3S
GRK: ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων Οὔτε
NAS: But he denied [it], saying, I neither
KJV: But he denied, saying, I know
INT: but he denied saying Not

Luke 22:57 V-AIM-3S
GRK: ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων Οὐκ
NAS: But he denied [it], saying, Woman,
KJV: And he denied him, saying,
INT: but he denied saying not

John 1:20 V-AIM-3S
GRK: καὶ οὐκ ἠρνήσατο καὶ ὡμολόγησεν
NAS: And he confessed and did not deny, but confessed,
KJV: he confessed, and denied not; but
INT: and not denied but confessed

John 18:25 V-AIM-3S
GRK: αὐτοῦ εἶ ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ
NAS: [one] of His disciples, are you? He denied [it], and said,
KJV: disciples? He denied [it], and said,
INT: of him are denied He and

John 18:27 V-AIM-3S
GRK: πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος καὶ
NAS: then denied [it] again,
KJV: Peter then denied again: and
INT: Again then denied Peter and

Hebrews 11:24 V-AIM-3S
GRK: μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς
NAS: when he had grown up, refused to be called
KJV: to years, refused to be called
INT: great having become refused to be called son

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page