ἀρνησάσθω
Englishman's Concordance
ἀρνησάσθω (arnēsasthō) — 1 Occurrence

Luke 9:23 V-AMM-3S
GRK: μου ἔρχεσθαι ἀρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ
NAS: after Me, he must deny himself,
INT: me to come let him deny himself and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page