ἀρνησάμενοι
Englishman's Concordance
ἀρνησάμενοι (arnēsamenoi) — 1 Occurrence

Titus 2:12 V-APM-NMP
GRK: ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν
NAS: instructing us to deny ungodliness
KJV: us that, denying ungodliness and
INT: us that having denied the ungodliness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page