ἀρνήσεται
Englishman's Concordance
ἀρνήσεται (arnēsetai) — 1 Occurrence

2 Timothy 2:12 V-FIM-3S
GRK: ἀρνησόμεθα κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς
NAS: we deny Him, He also will deny us;
KJV: we deny [him], he also will deny us:
INT: we deny [him] he also will deny us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page