ἀρνούμενοι
Englishman's Concordance
ἀρνούμενοι (arnoumenoi) — 2 Occurrences

2 Peter 2:1 V-PPM/P-NMP
GRK: αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι ἐπάγοντες ἑαυτοῖς
NAS: even denying the Master
KJV: even denying the Lord
INT: them Master denying bringing upon themselves

Jude 1:4 V-PPM/P-NMP
GRK: Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι
NAS: into licentiousness and deny our only
KJV: and denying the only
INT: Jesus Christ denying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page