ἀρνησόμεθα
Englishman's Concordance
ἀρνησόμεθα (arnēsometha) — 1 Occurrence

2 Timothy 2:12 V-FIM-1P
GRK: συμβασιλεύσομεν εἰ ἀρνησόμεθα κἀκεῖνος ἀρνήσεται
NAS: with Him; If we deny Him, He also
KJV: [him]: if we deny [him], he also
INT: we will reign together if we deny [him] he also will deny

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page