ἀρνίου
Englishman's Concordance
ἀρνίου (arniou) — 16 Occurrences

Revelation 5:8 N-GNS
GRK: ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου ἔχοντες ἕκαστος
NAS: before the Lamb, each one
KJV: before the Lamb, having
INT: before the Lamb having each

Revelation 6:16 N-GNS
GRK: ὀργῆς τοῦ ἀρνίου
NAS: and from the wrath of the Lamb;
KJV: from the wrath of the Lamb:
INT: wrath of the Lamb

Revelation 7:9 N-GNS
GRK: ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου περιβεβλημένους στολὰς
NAS: and before the Lamb, clothed
KJV: before the Lamb, clothed
INT: before the Lamb clothed with robes

Revelation 7:14 N-GNS
GRK: αἵματι τοῦ ἀρνίου
NAS: in the blood of the Lamb.
KJV: in the blood of the Lamb.
INT: blood of the Lamb

Revelation 12:11 N-GNS
GRK: αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ
NAS: of the blood of the Lamb and because
KJV: by the blood of the Lamb, and by
INT: blood of the Lamb and by reason of

Revelation 13:8 N-GNS
GRK: ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου
NAS: of life of the Lamb who has been slain.
KJV: of life of the Lamb slain
INT: of life of the Lamb who was slain

Revelation 14:10 N-GNS
GRK: ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου
NAS: and in the presence of the Lamb.
KJV: and in the presence of the Lamb:
INT: before the Lamb

Revelation 15:3 N-GNS
GRK: ᾠδὴν τοῦ ἀρνίου λέγοντες Μεγάλα
NAS: and the song of the Lamb, saying,
KJV: the song of the Lamb, saying,
INT: song of the Lamb saying Great

Revelation 17:14 N-GNS
GRK: μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσιν καὶ
NAS: against the Lamb, and the Lamb
KJV: with the Lamb, and
INT: with the Lamb war will make and

Revelation 19:7 N-GNS
GRK: γάμος τοῦ ἀρνίου καὶ ἡ
NAS: to Him, for the marriage of the Lamb has come
KJV: the marriage of the Lamb is come,
INT: marriage of the Lamb and the

Revelation 19:9 N-GNS
GRK: γάμου τοῦ ἀρνίου κεκλημένοι καὶ
NAS: supper of the Lamb.' And he said
KJV: supper of the Lamb. And
INT: marriage of the Lamb are called And

Revelation 21:9 N-GNS
GRK: γυναῖκα τοῦ ἀρνίου
NAS: you the bride, the wife of the Lamb.
KJV: thee the bride, the Lamb's wife.
INT: wife of the Lamb

Revelation 21:14 N-GNS
GRK: ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου
NAS: of the twelve apostles of the Lamb.
KJV: of the twelve apostles of the Lamb.
INT: apostles of the Lamb

Revelation 21:27 N-GNS
GRK: ζωῆς τοῦ ἀρνίου
NAS: whose names are written in the Lamb's book
KJV: in the Lamb's book
INT: of life of the Lamb

Revelation 22:1 N-GNS
GRK: καὶ τοῦ ἀρνίου
NAS: of God and of the Lamb,
KJV: of God and of the Lamb.
INT: and of the Lamb

Revelation 22:3 N-GNS
GRK: καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ
NAS: of God and of the Lamb will be in it, and His bond-servants
KJV: of God and of the Lamb shall be in
INT: and of the Lamb in it

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page