Revelation 5:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
3753 [e]ὅτε
hote
whenAdv
2983 [e]ἔλαβεν
elaben
He had takenV-AIA-3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
975 [e]βιβλίον,
biblion
scroll,N-ANS
3588 [e]τὰ
ta
theArt-NNP
5064 [e]τέσσαρα
tessara
fourAdj-NNP
2226 [e]ζῷα
zōa
living creaturesN-NNP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
1501 [e]εἴκοσι
eikosi
twentyAdj-NMP
5064 [e]τέσσαρες
tessares
fourAdj-NMP
4245 [e]πρεσβύτεροι
presbyteroi
eldersAdj-NMP
4098 [e]ἔπεσαν
epesan
fell downV-AIA-3P
1799 [e]ἐνώπιον
enōpion
beforePrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
721 [e]Ἀρνίου,
Arniou
Lamb,N-GNS
2192 [e]ἔχοντες
echontes
havingV-PPA-NMP
1538 [e]ἕκαστος
hekastos
eachAdj-NMS
2788 [e]κιθάραν
kitharan
a harpN-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5357 [e]φιάλας
phialas
bowlsN-AFP
5552 [e]χρυσᾶς
chrysas
goldenAdj-AFP
1073 [e]γεμούσας
gemousas
being fullV-PPA-AFP
2368 [e]θυμιαμάτων,
thymiamatōn
of incenses,N-GNP
3739 [e]αἵ
hai
whichRelPro-NFP
1510 [e]εἰσιν
eisin
areV-PIA-3P
3588 [e]αἱ
hai
theArt-NFP
4335 [e]προσευχαὶ
proseuchai
prayersN-NFP
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
40 [e]ἁγίων.
hagiōn
saints.Adj-GMP

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:8 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον, τὰ τέσσερα ζῷα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ Ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον, τὰ τέσσερα ζῷα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον, τὰ τέσσερα / τέσσαρα ζῷα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον, τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσον ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν, καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν προσευχαὶ τῶν ἁγίων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ὅτε ἔλαβε τὸ βιβλίον, τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὅτε λαμβάνω ὁ βιβλίον ὁ τέσσαρες ζῶον καί ὁ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτερος πίπτω ἐνώπιον ὁ ἀρνίον ἔχω ἕκαστος κιθάρα καί φιάλη χρύσεος γέμω θυμίαμα ὅς εἰμί ὁ προσευχή ὁ ἅγιος

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ὅτε ἔλαβε τὸ βιβλίον, τὰ τέσσαρα ζῶα καὶ οἱ εἴκοσιιτέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσον ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάρας, καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ οἱ εἴκοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσον ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου ἔχοντες ἕκαστος κιθάρας, καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων

Revelation 5:8 Hebrew Bible
ויהי בקחתו את הספר ויפלו לפני השה ארבע החיות ועשרים וארבעה הזקנים ואיש איש כנור בידו וקערות זהב מלאת קטרת אשר הנה תפלות הקדושים׃

Revelation 5:8 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܫܩܠܗ ܠܟܬܒܐ ܐܪܒܥ ܚܝܘܢ ܘܥܤܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܫܝܫܝܢ ܢܦܠܘ ܩܕܡܘܗܝ ܕܐܡܪܐ ܟܕ ܐܝܬ ܠܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܩܝܬܪܐ ܘܙܒܘܪܐ ܕܕܗܒܐ ܕܡܠܝܐ ܒܤܡܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
When He had taken the book, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb, each one holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints.

King James Bible
And when he had taken the book, the four beasts and four and twenty elders fell down before the Lamb, having every one of them harps, and golden vials full of odours, which are the prayers of saints.

Holman Christian Standard Bible
When He took the scroll, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp and gold bowls filled with incense, which are the prayers of the saints.
Treasury of Scripture Knowledge

the four.

Revelation 5:14 And the four beasts said, Amen. And the four and twenty elders fell …

See on ch.

Revelation 4:4,8,10 And round about the throne were four and twenty seats: and on the …

Revelation 7:10-12 And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God which sits …

Revelation 19:4 And the four and twenty elders and the four beasts fell down and …

John 5:23 That all men should honor the Son, even as they honor the Father. …

Romans 14:10-12 But why do you judge your brother? or why do you set at nothing your brother…

Philippians 2:9-11 Why God also has highly exalted him, and given him a name which is …

Hebrews 1:6 And again, when he brings in the first-begotten into the world, he …

having.

Revelation 14:2,3 And I heard a voice from heaven, as the voice of many waters, and …

Revelation 15:2 And I saw as it were a sea of glass mingled with fire: and them that …

Psalm 33:2 Praise the LORD with harp: sing to him with the psaltery and an instrument …

Psalm 43:4 Then will I go to the altar of God, to God my exceeding joy: yes, …

Psalm 81:2 Take a psalm, and bring here the tambourine, the pleasant harp with …

Psalm 150:3 Praise him with the sound of the trumpet: praise him with the psaltery and harp.

golden.

Revelation 15:7 And one of the four beasts gave to the seven angels seven golden …

odours. or incense. the prayers.

Revelation 8:3,4 And another angel came and stood at the altar, having a golden censer; …

Psalm 141:2 Let my prayer be set forth before you as incense; and the lifting …

Links
Revelation 5:8Revelation 5:8 NIVRevelation 5:8 NLTRevelation 5:8 ESVRevelation 5:8 NASBRevelation 5:8 KJVRevelation 5:8 Bible AppsRevelation 5:8 Biblia ParalelaRevelation 5:8 Chinese BibleRevelation 5:8 French BibleRevelation 5:8 German BibleBible Hub
Revelation 5:7
Top of Page
Top of Page