1073. γέμω (gemó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1073. γέμω (gemó) — 11 Occurrences

Matthew 23:25 V-PIA-3P
GRK: ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς
NAS: but inside they are full of robbery
KJV: but within they are full of extortion
INT: inside however they are full of robbery

Matthew 23:27 V-PIA-3P
GRK: ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν
NAS: but inside they are full of dead men's
KJV: are within full of dead
INT: inside however they are full of bones of [the] dead

Luke 11:39 V-PIA-3S
GRK: ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ
NAS: but inside of you, you are full of robbery
KJV: inward part is full of ravening
INT: [the] inside of you is full of plundering and

Romans 3:14 V-PIA-3S
GRK: καὶ πικρίας γέμει
NAS: MOUTH IS FULL OF CURSING
KJV: Whose mouth [is] full of cursing and
INT: and of bitterness is full

Revelation 4:6 V-PPA-NNP
GRK: τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν
NAS: living creatures full of eyes
KJV: [were] four beasts full of eyes before
INT: four living creatures full of eyes in front

Revelation 4:8 V-PIA-3P
GRK: καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν καὶ
NAS: six wings, are full of eyes around
KJV: [him]; and [they were] full of eyes
INT: and within full of eyes and

Revelation 5:8 V-PPA-AFP
GRK: φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων αἵ
NAS: bowls full of incense,
KJV: golden vials full of odours, which
INT: bowls golden full of incenses which

Revelation 15:7 V-PPA-AFP
GRK: φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τοῦ θυμοῦ
NAS: golden bowls full of the wrath of God,
KJV: golden vials full of the wrath of God,
INT: bowls golden full of the wrath

Revelation 17:3 V-PPA-ANP
GRK: θηρίον κόκκινον γέμοντα ὀνόματα βλασφημίας
NAS: beast, full of blasphemous
KJV: beast, full of names
INT: a beast scarlet full of names of blasphemy

Revelation 17:4 V-PPA-ANS
GRK: χειρὶ αὐτῆς γέμον βδελυγμάτων καὶ
NAS: cup full of abominations
KJV: her hand full of abominations and
INT: hand of her full of abominations and

Revelation 21:9 V-PPA-GFP
GRK: φιάλας τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ
NAS: the seven bowls full of the seven last
KJV: the seven vials full of the seven last
INT: bowls full of the seven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page