γενεᾶς
Englishman's Concordance
γενεᾶς (geneas) — 13 Occurrences

Matthew 12:41 N-GFS
GRK: μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ
NAS: up with this generation at the judgment,
KJV: this generation, and
INT: with the generation this and

Matthew 12:42 N-GFS
GRK: μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ
NAS: up with this generation at the judgment
KJV: this generation, and
INT: with the generation this and

Luke 1:50 N-AFP
GRK: αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεάς
NAS: AND HIS MERCY IS UPON GENERATION AFTER
KJV: him from generation to generation.
INT: of him [is] to generations and generations

Luke 1:50 N-AFP
GRK: γενεὰς καὶ γενεάς τοῖς φοβουμένοις
NAS: AFTER GENERATION TOWARD THOSE
KJV: from generation to generation.
INT: generations and generations to those fearing

Luke 7:31 N-GFS
GRK: ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ
NAS: of this generation, and what
KJV: of this generation? and
INT: men the generation of this and

Luke 11:31 N-GFS
GRK: ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ
NAS: of this generation at the judgment
KJV: of this generation, and
INT: men the generation of this and

Luke 11:32 N-GFS
GRK: μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ
NAS: up with this generation at the judgment
KJV: this generation, and
INT: with the generation this and

Luke 11:50 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης
NAS: against this generation,
KJV: of this generation;
INT: of the generation this

Luke 11:51 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης
NAS: against this generation.'
KJV: of this generation.
INT: of the generation this

Luke 17:25 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης
NAS: and be rejected by this generation.
KJV: of this generation.
INT: by the generation this

Acts 2:40 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς
NAS: from this perverse generation!
KJV: this untoward generation.
INT: from the generation perverse

Ephesians 3:21 N-AFP
GRK: πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος
NAS: to all generations forever
KJV: all ages, world
INT: all the generations of the age

Philippians 2:15 N-GFS
GRK: ἄμωμα μέσον γενεᾶς σκολιᾶς καὶ
NAS: and perverse generation, among
KJV: and perverse nation, among whom
INT: unblamable in [the] midst of a generation crooked and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page