Γενεὰ
Englishman's Concordance
Γενεὰ (Genea) — 17 Occurrences

Matthew 12:39 N-NFS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Γενεὰ πονηρὰ καὶ
NAS: and adulterous generation craves
KJV: adulterous generation seeketh after
INT: he said to them A generation evil and

Matthew 12:45 N-DFS
GRK: καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ
NAS: be with this evil generation.
KJV: unto this wicked generation.
INT: also to generation this the

Matthew 16:4 N-NFS
GRK: Γενεὰ πονηρὰ καὶ
NAS: and adulterous generation seeks after
KJV: adulterous generation seeketh after
INT: A generation evil and

Matthew 17:17 N-VFS
GRK: εἶπεν Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ
NAS: and perverted generation, how
KJV: perverse generation, how long
INT: said O generation unbelieving and

Matthew 24:34 N-NFS
GRK: παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως
NAS: to you, this generation will not pass away
KJV: This generation shall not
INT: will have passed away the generation this until

Mark 8:12 N-NFS
GRK: Τί ἡ γενεὰ αὕτη ζητεῖ
NAS: does this generation seek
KJV: this generation seek after
INT: Why the generation this seeks

Mark 8:12 N-DFS
GRK: δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον
NAS: will be given to this generation.
KJV: be given unto this generation.
INT: There will be given to the generation this a sign

Mark 8:38 N-DFS
GRK: ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ
NAS: and sinful generation, the Son
KJV: and sinful generation; of him also
INT: in the generation this

Mark 9:19 N-VFS
GRK: λέγει Ὦ γενεὰ ἄπιστος ἕως
NAS: O unbelieving generation, how long
KJV: faithless generation, how long
INT: says O generation unbelieving until

Mark 13:30 N-NFS
GRK: παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη μέχρις
NAS: to you, this generation will not pass away
KJV: that this generation shall not
INT: will have passed away the generation this until

Luke 9:41 N-VFS
GRK: εἶπεν Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ
NAS: and perverted generation, how long
KJV: and perverse generation, how long
INT: said O generation unbelieving and

Luke 11:29 N-NFS
GRK: λέγειν Ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ
NAS: This generation is a wicked
KJV: an evil generation: they seek
INT: to say the generation this generation

Luke 11:29 N-NFS
GRK: γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν
NAS: is a wicked generation; it seeks
INT: generation this generation an evil is

Luke 11:30 N-DFS
GRK: ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ
NAS: of Man be to this generation.
KJV: be to this generation.
INT: of man to the generation this

Luke 21:32 N-NFS
GRK: παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως
NAS: to you, this generation will not pass away
KJV: This generation shall not
INT: will have passed away the generation this until

Acts 13:36 N-DFS
GRK: γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ
NAS: in his own generation, fell asleep,
KJV: his own generation by the will
INT: for to his own generation having ministered by the

Hebrews 3:10 N-DFS
GRK: προσώχθισα τῇ γενεᾷ ταύτῃ καὶ
NAS: WITH THIS GENERATION, AND SAID,
KJV: with that generation, and
INT: I was indignant with the generation that and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page