1074. γενεά (genea)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1074. γενεά (genea) — 43 Occurrences

Matthew 1:17 N-NFP
GRK: οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ
NAS: all the generations from Abraham
KJV: So all the generations from Abraham
INT: Therefore the generations from Abraham

Matthew 1:17 N-NFP
GRK: ἕως Δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες καὶ
NAS: are fourteen generations; from David
KJV: [are] fourteen generations; and
INT: to David [were] generations fourteen and

Matthew 1:17 N-NFP
GRK: μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες καὶ
NAS: fourteen generations; and from the deportation
KJV: [are] fourteen generations; and
INT: deportation to Babylon generations fourteen and

Matthew 1:17 N-NFP
GRK: τοῦ χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες
NAS: to the Messiah, fourteen generations.
KJV: Christ [are] fourteen generations.
INT: the Christ generations fourteen

Matthew 11:16 N-AFS
GRK: ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην ὁμοία
NAS: this generation? It is like
KJV: this generation? It is
INT: will I liken the generation this like

Matthew 12:39 N-NFS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Γενεὰ πονηρὰ καὶ
NAS: and adulterous generation craves
KJV: adulterous generation seeketh after
INT: he said to them A generation evil and

Matthew 12:41 N-GFS
GRK: μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ
NAS: up with this generation at the judgment,
KJV: this generation, and
INT: with the generation this and

Matthew 12:42 N-GFS
GRK: μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ
NAS: up with this generation at the judgment
KJV: this generation, and
INT: with the generation this and

Matthew 12:45 N-DFS
GRK: καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ
NAS: be with this evil generation.
KJV: unto this wicked generation.
INT: also to generation this the

Matthew 16:4 N-NFS
GRK: Γενεὰ πονηρὰ καὶ
NAS: and adulterous generation seeks after
KJV: adulterous generation seeketh after
INT: A generation evil and

Matthew 17:17 N-VFS
GRK: εἶπεν Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ
NAS: and perverted generation, how
KJV: perverse generation, how long
INT: said O generation unbelieving and

Matthew 23:36 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην
NAS: will come upon this generation.
KJV: upon this generation.
INT: upon the generation this

Matthew 24:34 N-NFS
GRK: παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως
NAS: to you, this generation will not pass away
KJV: This generation shall not
INT: will have passed away the generation this until

Mark 8:12 N-NFS
GRK: Τί ἡ γενεὰ αὕτη ζητεῖ
NAS: does this generation seek
KJV: this generation seek after
INT: Why the generation this seeks

Mark 8:12 N-DFS
GRK: δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον
NAS: will be given to this generation.
KJV: be given unto this generation.
INT: There will be given to the generation this a sign

Mark 8:38 N-DFS
GRK: ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ
NAS: and sinful generation, the Son
KJV: and sinful generation; of him also
INT: in the generation this

Mark 9:19 N-VFS
GRK: λέγει Ὦ γενεὰ ἄπιστος ἕως
NAS: O unbelieving generation, how long
KJV: faithless generation, how long
INT: says O generation unbelieving until

Mark 13:30 N-NFS
GRK: παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη μέχρις
NAS: to you, this generation will not pass away
KJV: that this generation shall not
INT: will have passed away the generation this until

Luke 1:48 N-NFP
GRK: πᾶσαι αἱ γενεαί
NAS: on all generations will count me blessed.
KJV: all generations shall call
INT: all the generations

Luke 1:50 N-AFP
GRK: αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεάς
NAS: AND HIS MERCY IS UPON GENERATION AFTER
KJV: him from generation to generation.
INT: of him [is] to generations and generations

Luke 1:50 N-AFP
GRK: γενεὰς καὶ γενεάς τοῖς φοβουμένοις
NAS: AFTER GENERATION TOWARD THOSE
KJV: from generation to generation.
INT: generations and generations to those fearing

Luke 7:31 N-GFS
GRK: ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ
NAS: of this generation, and what
KJV: of this generation? and
INT: men the generation of this and

Luke 9:41 N-VFS
GRK: εἶπεν Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ
NAS: and perverted generation, how long
KJV: and perverse generation, how long
INT: said O generation unbelieving and

Luke 11:29 N-NFS
GRK: λέγειν Ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ
NAS: This generation is a wicked
KJV: an evil generation: they seek
INT: to say the generation this generation

Luke 11:29 N-NFS
GRK: γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν
NAS: is a wicked generation; it seeks
INT: generation this generation an evil is

Luke 11:30 N-DFS
GRK: ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ
NAS: of Man be to this generation.
KJV: be to this generation.
INT: of man to the generation this

Luke 11:31 N-GFS
GRK: ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ
NAS: of this generation at the judgment
KJV: of this generation, and
INT: men the generation of this and

Luke 11:32 N-GFS
GRK: μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ
NAS: up with this generation at the judgment
KJV: this generation, and
INT: with the generation this and

Luke 11:50 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης
NAS: against this generation,
KJV: of this generation;
INT: of the generation this

Luke 11:51 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης
NAS: against this generation.'
KJV: of this generation.
INT: of the generation this

Luke 16:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν
NAS: to their own kind than
KJV: in their generation wiser than
INT: in the generation of themselves

Luke 17:25 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης
NAS: and be rejected by this generation.
KJV: of this generation.
INT: by the generation this

Luke 21:32 N-NFS
GRK: παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως
NAS: to you, this generation will not pass away
KJV: This generation shall not
INT: will have passed away the generation this until

Acts 2:40 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς
NAS: from this perverse generation!
KJV: this untoward generation.
INT: from the generation perverse

Acts 8:33 N-AFS
GRK: ἤρθη τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς
NAS: WILL RELATE HIS GENERATION? FOR HIS LIFE
KJV: shall declare his generation? for his
INT: was taken away [and] the generation of him who

Acts 13:36 N-DFS
GRK: γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ
NAS: in his own generation, fell asleep,
KJV: his own generation by the will
INT: for to his own generation having ministered by the

Acts 14:16 N-DFP
GRK: ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς εἴασεν πάντα
NAS: In the generations gone
KJV: Who in times past suffered
INT: the past generations allowed all

Acts 15:21 N-GFP
GRK: γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων κατὰ
NAS: from ancient generations has
KJV: of old time hath in every
INT: indeed from generations of old in every

Ephesians 3:5 N-DFP
GRK: ὃ ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη
NAS: in other generations was not made known
KJV: in other ages was not
INT: which in other generations not was made known

Ephesians 3:21 N-AFP
GRK: πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος
NAS: to all generations forever
KJV: all ages, world
INT: all the generations of the age

Philippians 2:15 N-GFS
GRK: ἄμωμα μέσον γενεᾶς σκολιᾶς καὶ
NAS: and perverse generation, among
KJV: and perverse nation, among whom
INT: unblamable in [the] midst of a generation crooked and

Colossians 1:26 N-GFP
GRK: ἀπὸ τῶν γενεῶν νῦν δὲ
NAS: from the [past] ages and generations, but has now
KJV: and from generations, but now
INT: from the generations now moreover

Hebrews 3:10 N-DFS
GRK: προσώχθισα τῇ γενεᾷ ταύτῃ καὶ
NAS: WITH THIS GENERATION, AND SAID,
KJV: with that generation, and
INT: I was indignant with the generation that and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page