Revelation 4:6
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1799 [e]ἐνώπιον
enōpion
beforePrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2362 [e]θρόνου
thronou
throneN-GMS
5613 [e]ὡς
hōs
[was something] likeAdv
2281 [e]θάλασσα
thalassa
a seaN-NFS
5193 [e]ὑαλίνη
hyalinē
of glass,Adj-NFS
3664 [e]ὁμοία
homoia
likeAdj-NFS
2930 [e]κρυστάλλῳ·
krystallō
crystal.N-DMS
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3319 [e]μέσῳ
mesō
[the] midstAdj-DNS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
2362 [e]θρόνου
thronou
throneN-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2945 [e]κύκλῳ
kyklō
aroundPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2362 [e]θρόνου
thronou
throneN-GMS
5064 [e]τέσσαρα
tessara
[were] fourAdj-NNP
2226 [e]ζῷα
zōa
living creatures,N-NNP
1073 [e]γέμοντα
gemonta
being fullV-PPA-NNP
3788 [e]ὀφθαλμῶν
ophthalmōn
of eyesN-GMP
1715 [e]ἔμπροσθεν
emprosthen
in frontAdv
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3693 [e]ὄπισθεν.
opisthen
behind.Adv

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:6 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ· καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσερα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:6 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ. καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσερα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:6 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ. καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσερα / τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:6 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη, ὁμοία κρυστάλλῳ. Καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:6 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη, ὁμοία κρυστάλλῳ· καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:6 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ἐνώπιον ὁ θρόνος ὡς θάλασσα ὑάλινος ὅμοιος κρύσταλλος καί ἐν μέσος ὁ θρόνος καί κύκλῳ ὁ θρόνος τέσσαρες ζῶον γέμω ὀφθαλμός ἔμπροσθεν καί ὄπισθεν

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:6 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου θάλασσα ὑαλίνη, ὁμοία κρυστάλλῳ. καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῶα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4:6 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου θάλασσα ὑαλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ Καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν

Revelation 4:6 Hebrew Bible
ולפני הכסא ים זכוכית כעין הקרח ובין הכסא וסביב לכסא ארבע חיות מלאות עינים מלפניהם ומאחריהם׃

Revelation 4:6 Aramaic NT: Peshitta
ܘܩܕܡ ܟܘܪܤܝܐ ܝܡܐ ܕܙܓܘܓܝܬܐ ܐܝܟ ܕܘܡܝܐ ܕܓܠܝܕܐ ܘܒܡܨܥܬ ܟܘܪܤܝܐ ܘܚܕܪܘܗܝ ܕܟܘܪܤܝܐ ܐܪܒܥ ܚܝܘܢ ܕܡܠܝܢ ܥܝܢܐ ܡܢ ܩܕܡܝܗܝܢ ܘܡܢ ܒܤܬܪܗܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and before the throne there was something like a sea of glass, like crystal; and in the center and around the throne, four living creatures full of eyes in front and behind.

King James Bible
And before the throne there was a sea of glass like unto crystal: and in the midst of the throne, and round about the throne, were four beasts full of eyes before and behind.

Holman Christian Standard Bible
Something like a sea of glass, similar to crystal, was also before the throne. Four living creatures covered with eyes in front and in back were in the middle and around the throne.
Treasury of Scripture Knowledge

a sea.

Revelation 15:2 And I saw as it were a sea of glass mingled with fire: and them that …

Exodus 38:8 And he made the laver of brass, and the foot of it of brass, of the …

1 Kings 7:23 And he made a molten sea, ten cubits from the one brim to the other: …

crystal.

Revelation 21:11 Having the glory of God: and her light was like to a stone most precious, …

Revelation 22:1 And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, …

Job 28:17 The gold and the crystal cannot equal it: and the exchange of it …

Ezekiel 1:22 And the likeness of the firmament on the heads of the living creature …

the midst.

Revelation 5:6 And I beheld, and, see, in the middle of the throne and of the four …

Revelation 7:17 For the Lamb which is in the middle of the throne shall feed them, …

Ezekiel 1:4,5 And I looked, and, behold, a whirlwind came out of the north, a great …

four beasts.

Revelation 4:8,9 And the four beasts had each of them six wings about him; and they …

Revelation 5:6,14 And I beheld, and, see, in the middle of the throne and of the four …

Revelation 6:1 And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as …

Revelation 7:11 And all the angels stood round about the throne, and about the elders …

Revelation 14:3 And they sung as it were a new song before the throne, and before …

Revelation 15:7 And one of the four beasts gave to the seven angels seven golden …

Revelation 19:4 And the four and twenty elders and the four beasts fell down and …

Ezekiel 1:5 Also out of the middle thereof came the likeness of four living creatures. …

Ezekiel 10:14 And every one had four faces: the first face was the face of a cherub, …

full.

Revelation 4:8 And the four beasts had each of them six wings about him; and they …

Ezekiel 1:18 As for their rings, they were so high that they were dreadful; and …

Ezekiel 10:12 And their whole body, and their backs, and their hands, and their …

Links
Revelation 4:6Revelation 4:6 NIVRevelation 4:6 NLTRevelation 4:6 ESVRevelation 4:6 NASBRevelation 4:6 KJVRevelation 4:6 Bible AppsRevelation 4:6 Biblia ParalelaRevelation 4:6 Chinese BibleRevelation 4:6 French BibleRevelation 4:6 German BibleBible Hub
Revelation 4:5
Top of Page
Top of Page