5193. ὑάλινος (hualinos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5193. ὑάλινος (hualinos) — 3 Occurrences

Revelation 4:6 Adj-NFS
GRK: ὡς θάλασσα ὑαλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ
NAS: a sea of glass, like
KJV: [there was] a sea of glass like
INT: like a sea glass like crystal

Revelation 15:2 Adj-AFS
GRK: ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί
NAS: a sea of glass mixed
KJV: a sea of glass mingled
INT: as a sea glass mingled with fire

Revelation 15:2 Adj-AFS
GRK: θάλασσαν τὴν ὑαλίνην ἔχοντας κιθάρας
NAS: on the sea of glass, holding
KJV: on the sea of glass, having the harps
INT: sea of the glass having harps

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page