5064. τέσσαρες, (tessares)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5064. τέσσαρες, (tessares) — 41 Occurrences

Matthew 24:31 Adj-GMP
GRK: ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ'
NAS: His elect from the four winds,
KJV: elect from the four winds, from
INT: from the four winds from [the]

Mark 2:3 Adj-GMP
GRK: αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων
NAS: carried by four men.
KJV: which was borne of four.
INT: carried by four

Mark 13:27 Adj-GMP
GRK: ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ'
NAS: His elect from the four winds,
KJV: elect from the four winds, from
INT: from the four winds from [the]

Luke 2:37 Adj-GNP
GRK: ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων ἣ οὐκ
KJV: fourscore and four years,
INT: years eighty [and] four who not

John 11:17 Adj-AFP
GRK: εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας
NAS: been in the tomb four days.
KJV: [lain] in the grave four days already.
INT: found him four already days

John 19:23 Adj-ANP
GRK: καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη ἑκάστῳ
NAS: and made four parts,
KJV: and made four parts, to every
INT: and made four parts to each

Acts 10:11 Adj-DFP
GRK: ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέμενον
NAS: down, lowered by four corners
KJV: sheet knit at the four corners, and
INT: a sheet great by four corners let down

Acts 11:5 Adj-DFP
GRK: ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην
NAS: lowered by four corners
KJV: from heaven by four corners; and
INT: a sheet great by four corners let down

Acts 12:4 Adj-DNP
GRK: φυλακήν παραδοὺς τέσσαρσιν τετραδίοις στρατιωτῶν
NAS: delivering him to four squads
KJV: and delivered [him] to four quaternions
INT: prison having delivered to four sets of four soldiers

Acts 21:9 Adj-NFP
GRK: ἦσαν θυγατέρες τέσσαρες παρθένοι προφητεύουσαι
NAS: this man had four virgin daughters
KJV: had four daughters,
INT: there were daughters four virgins who prophesied

Acts 21:23 Adj-NMP
GRK: ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες
NAS: that we tell you. We have four men
KJV: We have four men which have
INT: with us men four a vow having

Acts 27:29 Adj-AFP
GRK: ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο ἡμέραν
NAS: they cast four anchors
KJV: rocks, they cast four anchors out of
INT: having cast anchors four they prayed day

Revelation 4:4 Adj-NMP
GRK: θρόνους εἴκοσι τέσσαρες καὶ ἐπὶ
KJV: the throne [were] four and
INT: thrones twenty four and on

Revelation 4:4 Adj-AMP
GRK: θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους
KJV: the seats I saw four and twenty
INT: thrones twenty four elders sitting

Revelation 4:6 Adj-NNP
GRK: τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῷα γέμοντα
NAS: the throne, four living creatures
KJV: the throne, [were] four beasts
INT: the throne four living creatures full

Revelation 4:8 Adj-NNP
GRK: καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα ἓν
NAS: And the four living creatures, each
KJV: And the four beasts had
INT: and the four living creatues one

Revelation 4:10 Adj-NMP
GRK: οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον
KJV: The four and twenty
INT: the twenty four elders before

Revelation 5:6 Adj-GNP
GRK: καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ
NAS: the throne (with the four living creatures)
KJV: and of the four beasts,
INT: and of the four living creatures and

Revelation 5:8 Adj-NNP
GRK: βιβλίον τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ
NAS: the book, the four living creatures
KJV: the book, the four beasts
INT: book the four living creatures and

Revelation 5:8 Adj-NMP
GRK: οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν
KJV: beasts and four [and] twenty elders
INT: the twenty four elders fell

Revelation 5:14 Adj-NNP
GRK: καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα ἔλεγον
NAS: And the four living creatures
KJV: And the four beasts said,
INT: And the four living creatures said

Revelation 6:1 Adj-GNP
GRK: ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος
NAS: one of the four living creatures
KJV: one of the four beasts saying,
INT: of the four living creatures saying

Revelation 6:6 Adj-GNP
GRK: μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν
NAS: in the center of the four living creatures
KJV: in the midst of the four beasts say,
INT: [the] midst of the four living creatures saying

Revelation 7:1 Adj-AMP
GRK: τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας
NAS: this I saw four angels standing
KJV: I saw four angels
INT: these things I saw four angels standing

Revelation 7:1 Adj-AFP
GRK: ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς
NAS: standing at the four corners
KJV: on the four corners
INT: upon the four corners of the

Revelation 7:1 Adj-AMP
GRK: κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς
NAS: holding back the four winds
KJV: holding the four winds
INT: holding the four winds of the

Revelation 7:2 Adj-DMP
GRK: μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς
NAS: voice to the four angels
KJV: voice to the four angels,
INT: loud to the four angels to whom

Revelation 7:4 Adj-NFP
GRK: ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἐσφραγισμένοι
KJV: [and] forty [and] four thousand
INT: one hundred forty four thousand sealed

Revelation 7:11 Adj-GNP
GRK: καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ
NAS: and [around] the elders and the four living creatures;
KJV: and the four beasts,
INT: and the four living creatures and

Revelation 9:13 Adj-GNP
GRK: ἐκ τῶν τεσσάρων κεράτων τοῦ
INT: from the four horns of the

Revelation 9:14 Adj-AMP
GRK: Λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς
NAS: Release the four angels
KJV: Loose the four angels
INT: Release the four angels who

Revelation 9:15 Adj-NMP
GRK: ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ
NAS: And the four angels,
KJV: And the four angels were loosed,
INT: were loosed the four angels who

Revelation 11:16 Adj-NMP
GRK: οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἱ
KJV: And the four and twenty
INT: the twenty four elders who

Revelation 14:1 Adj-NFP
GRK: ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι
KJV: forty [and] four thousand,
INT: a hundred [and] forty four thousand having

Revelation 14:3 Adj-GNP
GRK: ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ
NAS: and before the four living creatures
KJV: and before the four beasts, and
INT: before the four living creatures and

Revelation 14:3 Adj-NFP
GRK: ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες οἱ
KJV: [and] forty [and] four thousand,
INT: hundred [and] forty four thousand who

Revelation 15:7 Adj-GNP
GRK: ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν
NAS: one of the four living creatures
KJV: one of the four beasts gave
INT: of the four living creatures gave

Revelation 19:4 Adj-NMP
GRK: οἱ εἴκοσι τέσσαρες καὶ τὰ
NAS: elders and the four living creatures
KJV: And the four and twenty
INT: twenty four and the

Revelation 19:4 Adj-NNP
GRK: καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ
KJV: elders and the four beasts fell down
INT: and the four living creatures and

Revelation 20:8 Adj-DFP
GRK: ἐν ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις τῆς
NAS: the nations which are in the four corners
KJV: are in the four quarters
INT: in the four corners of the

Revelation 21:17 Adj-GMP
GRK: ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν μέτρον
KJV: [and] forty [and] four cubits,
INT: a hundred [and] forty four cubits measure

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page