τέσσαρας
Englishman's Concordance
τέσσαρας (tessaras) — 7 Occurrences

John 11:17 Adj-AFP
GRK: εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας
NAS: been in the tomb four days.
KJV: [lain] in the grave four days already.
INT: found him four already days

Acts 27:29 Adj-AFP
GRK: ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο ἡμέραν
NAS: they cast four anchors
KJV: rocks, they cast four anchors out of
INT: having cast anchors four they prayed day

Revelation 4:4 Adj-AMP
GRK: θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους
KJV: the seats I saw four and twenty
INT: thrones twenty four elders sitting

Revelation 7:1 Adj-AMP
GRK: τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας
NAS: this I saw four angels standing
KJV: I saw four angels
INT: these things I saw four angels standing

Revelation 7:1 Adj-AFP
GRK: ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς
NAS: standing at the four corners
KJV: on the four corners
INT: upon the four corners of the

Revelation 7:1 Adj-AMP
GRK: κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς
NAS: holding back the four winds
KJV: holding the four winds
INT: holding the four winds of the

Revelation 9:14 Adj-AMP
GRK: Λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς
NAS: Release the four angels
KJV: Loose the four angels
INT: Release the four angels who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page