τέσσαρες
Englishman's Concordance
τέσσαρες (tessares) — 11 Occurrences

Acts 21:9 Adj-NFP
GRK: ἦσαν θυγατέρες τέσσαρες παρθένοι προφητεύουσαι
NAS: this man had four virgin daughters
KJV: had four daughters,
INT: there were daughters four virgins who prophesied

Acts 21:23 Adj-NMP
GRK: ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες
NAS: that we tell you. We have four men
KJV: We have four men which have
INT: with us men four a vow having

Revelation 4:4 Adj-NMP
GRK: θρόνους εἴκοσι τέσσαρες καὶ ἐπὶ
KJV: the throne [were] four and
INT: thrones twenty four and on

Revelation 4:10 Adj-NMP
GRK: οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον
KJV: The four and twenty
INT: the twenty four elders before

Revelation 5:8 Adj-NMP
GRK: οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν
KJV: beasts and four [and] twenty elders
INT: the twenty four elders fell

Revelation 7:4 Adj-NFP
GRK: ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἐσφραγισμένοι
KJV: [and] forty [and] four thousand
INT: one hundred forty four thousand sealed

Revelation 9:15 Adj-NMP
GRK: ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ
NAS: And the four angels,
KJV: And the four angels were loosed,
INT: were loosed the four angels who

Revelation 11:16 Adj-NMP
GRK: οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἱ
KJV: And the four and twenty
INT: the twenty four elders who

Revelation 14:1 Adj-NFP
GRK: ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι
KJV: forty [and] four thousand,
INT: a hundred [and] forty four thousand having

Revelation 14:3 Adj-NFP
GRK: ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες οἱ
KJV: [and] forty [and] four thousand,
INT: hundred [and] forty four thousand who

Revelation 19:4 Adj-NMP
GRK: οἱ εἴκοσι τέσσαρες καὶ τὰ
NAS: elders and the four living creatures
KJV: And the four and twenty
INT: twenty four and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page