Revelation 14:1
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
3708 [e]εἶδον,
eidon
I looked,V-AIA-1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3708 [e]ἰδοὺ
idou
behold,V-AMA-2S
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
721 [e]Ἀρνίον
Arnion
LambN-NNS
2476 [e]ἑστὸς
hestos
was standingV-RPA-NNS
1909 [e]ἐπὶ
epi
uponPrep
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
3735 [e]ὄρος
oros
MountN-ANS
4622 [e]Σιών,
Siōn
Zion,N-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3326 [e]μετ’
met’
withPrep
846 [e]αὐτοῦ
autou
HimPPro-GM3S
1540 [e]ἑκατὸν
hekaton
one hundredAdj-NFP
5062 [e]τεσσεράκοντα
tesserakonta
fortyAdj-NFP
5064 [e]τέσσαρες
tessares
fourAdj-NFP
5505 [e]χιλιάδες
chiliades
thousand,N-NFP
2192 [e]ἔχουσαι
echousai
havingV-PPA-NFP
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3686 [e]ὄνομα
onoma
nameN-ANS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3686 [e]ὄνομα
onoma
nameN-ANS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
3962 [e]Πατρὸς
Patros
FatherN-GMS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
1125 [e]γεγραμμένον
gegrammenon
having been writtenV-RPM/P-ANS
1909 [e]ἐπὶ
epi
onPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GNP
3359 [e]μετώπων
metōpōn
foreheadsN-GNP
846 [e]αὐτῶν.
autōn
of them.PPro-GM3P

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:1 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ Ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ’ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:1 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ' αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:1 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ' αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:1 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εἴδον, καὶ ἰδού, τὸ ἀρνίον ἑστηκὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ’ αὐτοῦ ἀριθμός ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:1 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστηκὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ’ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:1 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁράω καί ὁράω ὁ ἀρνίον ἵστημι ἐπί ὁ ὄρος Σιών καί μετά αὐτός ἑκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάς ἔχω ὁ ὄνομα αὐτός καί ὁ ὄνομα ὁ πατήρ αὐτός γράφω ἐπί ὁ μέτωπον αὐτός

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ, ἀρνίον ἑστηκὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ’ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντατέσσαρες χιλιάδες, ἔχουσαι τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14:1 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ εἶδον καὶ ἰδού, ἀρνίον ἑστηκὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών καὶ μετ' αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν

Revelation 14:1 Hebrew Bible
וארא והנה שה עמד על הר ציון ועמו מאת אלף וארבעים וארבעה אלפים הנשאים שם אביו כתוב על מצחותם׃

Revelation 14:1 Aramaic NT: Peshitta
ܘܚܙܝܬ ܘܗܐ ܐܡܪܐ ܩܐܡ ܥܠ ܛܘܪܐ ܕܨܗܝܘܢ ܘܥܡܗ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐܠܦܝܢ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܫܡܗ ܘܫܡܐ ܕܐܒܘܗܝ ܟܬܝܒ ܥܠ ܒܝܬ ܥܝܢܝܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then I looked, and behold, the Lamb was standing on Mount Zion, and with Him one hundred and forty-four thousand, having His name and the name of His Father written on their foreheads.

King James Bible
And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion, and with him an hundred forty and four thousand, having his Father's name written in their foreheads.

Holman Christian Standard Bible
Then I looked, and there on Mount Zion stood the Lamb, and with Him were 144,000 who had His name and His Father's name written on their foreheads.
Treasury of Scripture Knowledge

I looked.

Revelation 14:14 And I looked, and behold a white cloud, and on the cloud one sat …

Revelation 4:1 After this I looked, and, behold, a door was opened in heaven…

Revelation 6:8 And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him …

Revelation 15:5 And after that I looked, and, behold, the temple of the tabernacle …

Jeremiah 1:11 Moreover the word of the LORD came to me, saying, Jeremiah, what …

Ezekiel 1:4 And I looked, and, behold, a whirlwind came out of the north, a great …

Ezekiel 2:9 And when I looked, behold, an hand was sent to me; and, see, a roll …

Ezekiel 8:7 And he brought me to the door of the court; and when I looked, behold …

Ezekiel 10:1,9 Then I looked, and, behold…

Ezekiel 44:4 Then brought he me the way of the north gate before the house: and …

Daniel 12:5 Then I Daniel looked, and, behold, there stood other two, the one …

Amos 8:2 And he said, Amos, what see you? And I said, A basket of summer fruit. …

Zechariah 4:2 And said to me, What see you? And I said, I have looked, and behold …

a Lamb. See on ch.

Revelation 5:5-9,12,13 And one of the elders said to me, Weep not: behold, the Lion of the …

Revelation 7:9-17 After this I beheld, and, see, a great multitude, which no man could …

mount.

Psalm 2:6 Yet have I set my king on my holy hill of Zion.

Psalm 132:13,14 For the LORD has chosen Zion; he has desired it for his habitation…

Isaiah 49:14 But Zion said, The LORD has forsaken me, and my Lord has forgotten me.

Joel 2:32 And it shall come to pass, that whoever shall call on the name of …

Micah 4:7 And I will make her that halted a remnant, and her that was cast …

Romans 9:33 As it is written, Behold, I lay in Sion a stumbling stone and rock …

Hebrews 12:22-24 But you are come to mount Sion, and to the city of the living God, …

an. See on ch.

Revelation 7:4-8 And I heard the number of them which were sealed…

having.

Revelation 3:12 Him that overcomes will I make a pillar in the temple of my God, …

Revelation 7:3 Saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till …

Revelation 13:16,17 And he causes all, both small and great, rich and poor, free and …

Luke 12:8 Also I say to you, Whoever shall confess me before men, him shall …

Links
Revelation 14:1Revelation 14:1 NIVRevelation 14:1 NLTRevelation 14:1 ESVRevelation 14:1 NASBRevelation 14:1 KJVRevelation 14:1 Bible AppsRevelation 14:1 Biblia ParalelaRevelation 14:1 Chinese BibleRevelation 14:1 French BibleRevelation 14:1 German BibleBible Hub
Revelation 13:18
Top of Page
Top of Page