Σιών
Englishman's Concordance
Σιών (Siōn) — 7 Occurrences

Matthew 21:5 N
GRK: τῇ θυγατρὶ Σιών Ἰδοὺ ὁ
NAS: TO THE DAUGHTER OF ZION, 'BEHOLD
KJV: the daughter of Sion, Behold,
INT: to the daughter of Zion Behold the

John 12:15 N
GRK: φοβοῦ θυγάτηρ Σιών ἰδοὺ ὁ
NAS: NOT, DAUGHTER OF ZION; BEHOLD,
KJV: not, daughter of Sion: behold, thy
INT: Fear daughter of Zion behold the

Romans 9:33 N
GRK: τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος
NAS: I LAY IN ZION A STONE
KJV: I lay in Sion a stumblingstone and
INT: I place in Zion a stone of stumbling

Romans 11:26 N
GRK: Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος
NAS: WILL COME FROM ZION, HE WILL REMOVE
KJV: out of Sion the Deliverer,
INT: will come out of Zion the deliverer

Hebrews 12:22 N
GRK: ἀλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει καὶ
NAS: to Mount Zion and to the city
KJV: unto mount Sion, and
INT: but you have come to Zion mount and

1 Peter 2:6 N
GRK: τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἐκλεκτὸν
NAS: BEHOLD, I LAY IN ZION A CHOICE STONE,
KJV: I lay in Sion a chief corner stone,
INT: I place in Zion a stone chosen

Revelation 14:1 N
GRK: τὸ ὄρος Σιών καὶ μετ'
NAS: on Mount Zion, and with Him one hundred
KJV: on the mount Sion, and with
INT: Mount Zion and with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page