ἐσκανδαλίσθησαν
Englishman's Concordance
ἐσκανδαλίσθησαν (eskandalisthēsan) — 1 Occurrence

Matthew 15:12 V-AIP-3P
GRK: τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν
NAS: that the Pharisees were offended when they heard
KJV: the Pharisees were offended, after they heard
INT: the saying were offended

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page