σκανδαλίσωμεν
Englishman's Concordance
σκανδαλίσωμεν (skandalisōmen) — 1 Occurrence

Matthew 17:27 V-ASA-1P
GRK: δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς πορευθεὶς
NAS: so that we do not offend them, go
KJV: lest we should offend them,
INT: moreover not we might offend them having gone

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page