σκανδαλίζει
Englishman's Concordance
σκανδαλίζει (skandalizei) — 6 Occurrences

Matthew 5:29 V-PIA-3S
GRK: ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε ἔξελε
NAS: eye makes you stumble, tear
KJV: right eye offend thee, pluck
INT: right cause to stumble you pluck out

Matthew 5:30 V-PIA-3S
GRK: σου χεὶρ σκανδαλίζει σε ἔκκοψον
NAS: hand makes you stumble, cut it off
KJV: right hand offend thee, cut
INT: of you hand cause to stumble you cut off

Matthew 18:8 V-PIA-3S
GRK: πούς σου σκανδαλίζει σε ἔκκοψον
NAS: your foot causes you to stumble, cut it off
KJV: thy foot offend thee, cut them
INT: foot of you cause to sin you cut off

Matthew 18:9 V-PIA-3S
GRK: ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε ἔξελε
NAS: your eye causes you to stumble, pluck
KJV: thine eye offend thee, pluck
INT: eye of you cause to sin you pluck out

John 6:61 V-PIA-3S
GRK: Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει
NAS: to them, Does this cause you to stumble?
KJV: unto them, Doth this offend you?
INT: This you does offend

1 Corinthians 8:13 V-PIA-3S
GRK: εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν
NAS: if food causes my brother to stumble,
KJV: my brother to offend, I will eat no
INT: if food cause to stumble the brother

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page