σίτου
Englishman's Concordance
σίτου (sitou) — 5 Occurrences

Matthew 13:25 N-GMS
GRK: μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν
NAS: tares among the wheat, and went away.
KJV: among the wheat, and
INT: midst of the wheat and went away

Luke 16:7 N-GMS
GRK: Ἑκατὸν κόρους σίτου λέγει αὐτῷ
NAS: measures of wheat.' He said
KJV: measures of wheat. And
INT: A hundred cors of wheat he says to him

John 12:24 N-GMS
GRK: κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς
NAS: a grain of wheat falls
KJV: Except a corn of wheat fall into
INT: grain of wheat having fallen into

1 Corinthians 15:37 N-GMS
GRK: εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος
NAS: perhaps of wheat or
KJV: it may chance of wheat, or
INT: if it may be of wheat or of some

Revelation 6:6 N-GMS
GRK: λέγουσαν Χοῖνιξ σίτου δηναρίου καὶ
NAS: A quart of wheat for a denarius,
KJV: A measure of wheat for a penny,
INT: saying A choenix of wheat for a denarius and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page