σινάπεως
Englishman's Concordance
σινάπεως (sinapeōs) — 5 Occurrences

Matthew 13:31 N-GNS
GRK: οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως ὃν λαβὼν
NAS: is like a mustard seed,
KJV: to a grain of mustard seed, which
INT: heavens to a grain of mustard which having taken

Matthew 17:20 N-GNS
GRK: ὡς κόκκον σινάπεως ἐρεῖτε τῷ
NAS: the size of a mustard seed,
KJV: a grain of mustard seed, ye shall say
INT: as a seed of mustard you will say to the

Mark 4:31 N-GNS
GRK: ὡς κόκκῳ σινάπεως ὃς ὅταν
NAS: [It is] like a mustard seed, which,
KJV: a grain of mustard seed, which,
INT: As to a grain of mustard which when

Luke 13:19 N-GNS
GRK: ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως ὃν λαβὼν
NAS: It is like a mustard seed, which
KJV: a grain of mustard seed, which
INT: it is to a grain of mustard which having taken

Luke 17:6 N-GNS
GRK: ὡς κόκκον σινάπεως ἐλέγετε ἂν
NAS: like a mustard seed,
KJV: a grain of mustard seed, ye might
INT: as a grain of mustard you might say anyhow

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page