σῖτον
Englishman's Concordance
σῖτον (siton) — 9 Occurrences

Matthew 3:12 N-AMS
GRK: συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς
NAS: and He will gather His wheat into the barn,
KJV: gather his wheat into the garner;
INT: will gather the wheat of him into

Matthew 13:29 N-AMS
GRK: αὐτοῖς τὸν σῖτον
NAS: you may uproot the wheat with them.
KJV: ye root up also the wheat with
INT: them the wheat

Matthew 13:30 N-AMS
GRK: τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς
NAS: them up; but gather the wheat into my barn.'
KJV: but gather the wheat into my
INT: and [the] wheat bring together into

Mark 4:28 N-AMS
GRK: εἶτα πλήρης σῖτον ἐν τῷ
NAS: then the mature grain in the head.
KJV: after that the full corn in the ear.
INT: then full grain in the

Luke 3:17 N-AMS
GRK: συναγαγεῖν τὸν σῖτον εἰς τὴν
NAS: and to gather the wheat into His barn;
KJV: and will gather the wheat into his
INT: will gather the wheat into the

Luke 12:18 N-AMS
GRK: πάντα τὸν σῖτον καὶ τὰ
NAS: all my grain and my goods.
INT: all the grain and the

Luke 22:31 N-AMS
GRK: ὡς τὸν σῖτον
NAS: [permission] to sift you like wheat;
KJV: that he may sift [you] as wheat:
INT: as wheat

Acts 27:38 N-AMS
GRK: ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον εἰς τὴν
NAS: by throwing out the wheat into the sea.
KJV: and cast out the wheat into
INT: casting out the wheat into the

Revelation 18:13 N-AMS
GRK: σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ κτήνη
NAS: and fine flour and wheat and cattle
KJV: fine flour, and wheat, and beasts,
INT: finest flour and wheat and cattle

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page