σινδόνι
Englishman's Concordance
σινδόνι (sindoni) — 3 Occurrences

Matthew 27:59 N-DFS
GRK: αὐτὸ ἐν σινδόνι καθαρᾷ
NAS: and wrapped it in a clean linen cloth,
KJV: it in a clean linen cloth,
INT: it in a linen cloth clean

Mark 15:46 N-DFS
GRK: ἐνείλησεν τῇ σινδόνι καὶ ἔθηκεν
NAS: a linen cloth, took Him down,
KJV: and wrapped him in the linen, and laid
INT: he wrapped [him] in the linen cloth and laid

Luke 23:53 N-DFS
GRK: ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καὶ ἔθηκεν
NAS: and wrapped it in a linen cloth, and laid
KJV: and wrapped it in linen, and laid
INT: he wrapped it in a linen cloth and placed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page