Σίμωνα
Englishman's Concordance
Σίμωνα (Simōna) — 16 Occurrences

Matthew 4:18 N-AMS
GRK: δύο ἀδελφούς Σίμωνα τὸν λεγόμενον
NAS: brothers, Simon who was called
KJV: two brethren, Simon called Peter,
INT: two brothers Simon who is called

Matthew 27:32 N-AMS
GRK: Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα τοῦτον ἠγγάρευσαν
NAS: named Simon, whom
KJV: a man of Cyrene, Simon by name: him
INT: of Cyrene by name Simon him they compelled

Mark 1:16 N-AMS
GRK: Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν
NAS: He saw Simon and Andrew,
KJV: of Galilee, he saw Simon and Andrew
INT: of Galilee he saw Simon and Andrew

Mark 3:18 N-AMS
GRK: Θαδδαῖον καὶ Σίμωνα τὸν Καναναῖον
NAS: and Thaddaeus, and Simon the Zealot;
KJV: Thaddaeus, and Simon the Canaanite,
INT: Thaddaeus and Simon the Zealot

Mark 15:21 N-AMS
GRK: παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον ἐρχόμενον
NAS: from the country, Simon of Cyrene
KJV: one Simon a Cyrenian,
INT: passing by one Simon of Cyrene coming

Luke 5:4 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Σίμωνα Ἐπανάγαγε εἰς
NAS: He said to Simon, Put
KJV: he said unto Simon, Launch out into
INT: to Simon Put off into

Luke 5:10 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς
NAS: said to Simon, Do not fear,
KJV: said unto Simon, Fear not;
INT: to Simon Jesus

Luke 6:14 N-AMS
GRK: Σίμωνα ὃν καὶ
NAS: Simon, whom He also
KJV: Simon, (whom he also
INT: Simon whom also

Luke 6:15 N-AMS
GRK: Ἁλφαίου καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον
NAS: [the son] of Alphaeus, and Simon who was called
KJV: and Simon called
INT: [son of] Alphaeus and Simon who [was] called

Luke 23:26 N-AMS
GRK: αὐτόν ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρηναῖον
NAS: a man, Simon of Cyrene,
KJV: one Simon, a Cyrenian,
INT: him having laid hold on Simon a certain of Cyrene

John 1:41 N-AMS
GRK: τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει
NAS: brother Simon and said
KJV: his own brother Simon, and saith
INT: [his] own Simon and says

John 13:6 N-AMS
GRK: οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον λέγει
NAS: So He came to Simon Peter. He said
KJV: cometh he to Simon Peter: and
INT: therefore to Simon Peter who says

John 20:2 N-AMS
GRK: ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ
NAS: and came to Simon Peter
KJV: cometh to Simon Peter, and
INT: comes to Simon Peter and

Acts 10:5 N-AMS
GRK: καὶ μετάπεμψαι Σίμωνά τινα ὃς
NAS: for a man [named] Simon, who
KJV: call for [one] Simon, whose
INT: and send for Simon a man who

Acts 10:32 N-AMS
GRK: καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται
NAS: and invite Simon, who
KJV: call hither Simon, whose
INT: and call for Simon who is called

Acts 11:13 N-AMS
GRK: καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον
NAS: to Joppa and have Simon, who is also called
KJV: call for Simon, whose surname is
INT: and send for Simon who is called

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page