1540. ἑκατόν (hekaton)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1540. ἑκατόν (hekaton) — 17 Occurrences

Matthew 13:8 Adj
GRK: ὃ μὲν ἑκατὸν ὃ δὲ
NAS: some a hundredfold, some
KJV: fruit, some an hundredfold, some
INT: some indeed a hundredfold some moreover

Matthew 13:23 Adj
GRK: ὃ μὲν ἑκατὸν ὃ δὲ
NAS: some a hundredfold, some
KJV: some an hundredfold,
INT: some indeed a hundredfold some moreover

Matthew 18:12 Adj
GRK: τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ
NAS: man has a hundred sheep, and one
KJV: a man have an hundred sheep, and
INT: to any man a hundred sheep and

Matthew 18:28 Adj
GRK: ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια καὶ
NAS: owed him a hundred denarii;
KJV: owed him an hundred pence: and
INT: owed him a hundred denarii and

Mark 4:8 Adj
GRK: καὶ ἐν ἑκατόν
NAS: thirty, sixty, and a hundredfold.
KJV: and some an hundred.
INT: and one a hundred

Mark 4:20 Adj
GRK: καὶ ἐν ἑκατόν
NAS: thirty, sixty, and a hundredfold.
KJV: and some an hundred.
INT: and one a hundred

Mark 6:40 Adj
GRK: πρασιαὶ κατὰ ἑκατὸν καὶ κατὰ
NAS: in groups of hundreds and of fifties.
KJV: in ranks, by hundreds, and by
INT: [by] groups by hundreds and by

Luke 15:4 Adj
GRK: ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα καὶ
NAS: you, if he has a hundred sheep
KJV: you, having an hundred sheep, if
INT: you having a hundred sheep and

Luke 16:6 Adj
GRK: δὲ εἶπεν Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου
NAS: And he said, 'A hundred measures
KJV: he said, An hundred measures
INT: and he said A hundred baths of oil

Luke 16:7 Adj
GRK: δὲ εἶπεν Ἑκατὸν κόρους σίτου
NAS: And he said, 'A hundred measures
KJV: he said, An hundred measures
INT: and he said A hundred cors of wheat

John 19:39 Adj
GRK: ὡς λίτρας ἑκατόν
NAS: about a hundred pounds
KJV: about an hundred pound
INT: about litras a hundred

John 21:11 Adj
GRK: ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν
NAS: fish, a hundred and fifty-three;
KJV: fishes, an hundred and fifty
INT: of fish large a hundred fifty three

Acts 1:15 Adj
GRK: αὐτὸ ὡσεὶ ἑκατὸν εἴκοσι
NAS: of about one hundred and twenty
KJV: were about an hundred and twenty,)
INT: same about a hundred [and] twenty

Revelation 7:4 Adj
GRK: τῶν ἐσφραγισμένων ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες
NAS: who were sealed, one hundred and forty-four
KJV: [and there were] sealed an hundred [and] forty
INT: of the sealed one hundred forty four

Revelation 14:1 Adj
GRK: μετ' αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες
NAS: Zion, and with Him one hundred and forty-four
KJV: with him an hundred forty [and] four
INT: with him a hundred [and] forty four

Revelation 14:3 Adj
GRK: μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες
NAS: except the one hundred and forty-four
KJV: but the hundred [and] forty
INT: not the hundred [and] forty four

Revelation 21:17 Adj
GRK: τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων
KJV: thereof, an hundred [and] forty
INT: wall of it a hundred [and] forty four

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page