ἔκβαλε
Englishman's Concordance
ἔκβαλε (ekbale) — 5 Occurrences

Matthew 7:5 V-AMA-2S
GRK: ὑποκριτά ἔκβαλε πρῶτον ἐκ
NAS: first take the log
KJV: first cast out the beam
INT: hypocrite cast out first out of

Mark 9:47 V-AMA-2S
GRK: σκανδαλίζῃ σε ἔκβαλε αὐτόν καλόν
NAS: causes you to stumble, throw it out; it is better
KJV: pluck it out: it is better
INT: should cause to stumble you cast out it better

Luke 6:42 V-AMA-2S
GRK: βλέπων ὑποκριτά ἔκβαλε πρῶτον τὴν
NAS: first take the log
KJV: Thou hypocrite, cast out first
INT: seeing Hypocrite cast out first the

Galatians 4:30 V-AMA-2S
GRK: ἡ γραφή Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην
NAS: say? CAST OUT THE BONDWOMAN
KJV: the scripture? Cast out the bondwoman
INT: the Scripture Cast out the slave woman

Revelation 11:2 V-AMA-2S
GRK: τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν καὶ
NAS: Leave out the court which is outside
KJV: is without the temple leave out, and
INT: the temple leave out and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1544
81 Occurrences


ἔκβαλε — 5 Occ.
ἐκβάλῃ — 5 Occ.
ἐκβαλεῖν — 4 Occ.
ἐκβάλετε — 2 Occ.
ἐκβάλλει — 10 Occ.
ἐκβάλλειν — 6 Occ.
ἐκβάλλεις — 1 Occ.
ἐκβάλλεται — 1 Occ.
ἐκβάλλετε — 1 Occ.
ἐκβάλλω — 5 Occ.
ἐκβάλλων — 2 Occ.
ἐκβαλλόμενοι — 1 Occ.
ἐκβαλλομένους — 1 Occ.
ἐκβάλλοντα — 2 Occ.
ἐκβάλλουσιν — 3 Occ.
ἐκβάλω — 3 Occ.
ἐκβαλὼν — 3 Occ.
ἐκβάλωσιν — 3 Occ.
ἐκβαλόντες — 2 Occ.
ἐκβαλοῦσα — 1 Occ.
ἐκβαλοῦσιν — 1 Occ.
ἐκβεβλήκει — 1 Occ.
ἐκβληθήσεται — 1 Occ.
ἐκβληθήσονται — 1 Occ.
ἐκβληθέντος — 1 Occ.
ἐξέβαλεν — 5 Occ.
ἐξέβαλλον — 1 Occ.
ἐξεβάλομεν — 1 Occ.
ἐξέβαλον — 7 Occ.
ἐξεβλήθη — 1 Occ.
Additional Entries
ἑκατὸν — 17 Occ.
ἑκατονταετής — 1 Occ.
ἑκατονταπλασίονα — 3 Occ.
ἑκατοντάρχας — 1 Occ.
ἑκατοντάρχῃ — 4 Occ.
ἑκατοντάρχης — 8 Occ.
ἑκατονταρχῶν — 2 Occ.
ἑκατόνταρχον — 1 Occ.
ἑκατόνταρχος — 4 Occ.
Ἑκατοντάρχου — 1 Occ.
ἐκβάλῃ — 5 Occ.
ἐκβαλεῖν — 4 Occ.
ἐκβάλετε — 2 Occ.
ἐκβάλλει — 10 Occ.
ἐκβάλλειν — 6 Occ.
ἐκβάλλεις — 1 Occ.
ἐκβάλλεται — 1 Occ.
ἐκβάλλετε — 1 Occ.
ἐκβάλλω — 5 Occ.
ἐκβάλλων — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page