ἐξέβαλεν
Englishman's Concordance
ἐξέβαλεν (exebalen) — 5 Occurrences

Matthew 8:16 V-AIA-3S
GRK: πολλούς καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα
NAS: who were demon-possessed; and He cast out the spirits
KJV: and he cast out the spirits
INT: many and he cast out the spirits

Matthew 21:12 V-AIA-3S
GRK: ἱερόν καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς
NAS: the temple and drove out all
KJV: and cast out all them
INT: temple and cast out all those

Mark 1:34 V-AIA-3S
GRK: δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν καὶ οὐκ
NAS: diseases, and cast out many
KJV: diseases, and cast out many devils;
INT: demons many he cast out and not

Mark 1:43 V-AIA-3S
GRK: αὐτῷ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν
NAS: him and immediately sent him away,
KJV: sent him away;
INT: him immediately he sent away him

John 2:15 V-AIA-3S
GRK: σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ
NAS: of cords, and drove [them] all
KJV: small cords, he drove them all
INT: cords all he drove out from the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1544
81 Occurrences


ἔκβαλε — 5 Occ.
ἐκβάλῃ — 5 Occ.
ἐκβαλεῖν — 4 Occ.
ἐκβάλετε — 2 Occ.
ἐκβάλλει — 10 Occ.
ἐκβάλλειν — 6 Occ.
ἐκβάλλεις — 1 Occ.
ἐκβάλλεται — 1 Occ.
ἐκβάλλετε — 1 Occ.
ἐκβάλλω — 5 Occ.
ἐκβάλλων — 2 Occ.
ἐκβαλλόμενοι — 1 Occ.
ἐκβαλλομένους — 1 Occ.
ἐκβάλλοντα — 2 Occ.
ἐκβάλλουσιν — 3 Occ.
ἐκβάλω — 3 Occ.
ἐκβαλὼν — 3 Occ.
ἐκβάλωσιν — 3 Occ.
ἐκβαλόντες — 2 Occ.
ἐκβαλοῦσα — 1 Occ.
ἐκβαλοῦσιν — 1 Occ.
ἐκβεβλήκει — 1 Occ.
ἐκβληθήσεται — 1 Occ.
ἐκβληθήσονται — 1 Occ.
ἐκβληθέντος — 1 Occ.
ἐξέβαλεν — 5 Occ.
ἐξέβαλλον — 1 Occ.
ἐξεβάλομεν — 1 Occ.
ἐξέβαλον — 7 Occ.
ἐξεβλήθη — 1 Occ.
Additional Entries
ἐκβάλω — 3 Occ.
ἐκβαλὼν — 3 Occ.
ἐκβάλωσιν — 3 Occ.
ἐκβαλόντες — 2 Occ.
ἐκβαλοῦσα — 1 Occ.
ἐκβαλοῦσιν — 1 Occ.
ἐκβεβλήκει — 1 Occ.
ἐκβληθήσεται — 1 Occ.
ἐκβληθήσονται — 1 Occ.
ἐκβληθέντος — 1 Occ.
ἐξέβαλλον — 1 Occ.
ἐξεβάλομεν — 1 Occ.
ἐξέβαλον — 7 Occ.
ἐξεβλήθη — 1 Occ.
ἔκβασιν — 2 Occ.
ἐξέβησαν — 1 Occ.
ἐκβολὴν — 1 Occ.
ἔκγονα — 1 Occ.
ἐκδαπανηθήσομαι — 1 Occ.
ἐκδέχεσθε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page