ἐκβάλλει
Englishman's Concordance
ἐκβάλλει (ekballei) — 10 Occurrences

Matthew 9:34 V-PIA-3S
GRK: τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια
NAS: were saying, He casts out the demons
KJV: said, He casteth out devils
INT: of the demons he casts out the demons

Matthew 12:24 V-PIA-3S
GRK: Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια
NAS: This man casts out demons
KJV: [fellow] doth not cast out devils, but
INT: This [man] not casts out the demons

Matthew 12:26 V-PIA-3S
GRK: τὸν Σατανᾶν ἐκβάλλει ἐφ' ἑαυτὸν
NAS: Satan casts out Satan,
KJV: if Satan cast out Satan, he is divided
INT: Satan casts out against himself

Matthew 12:35 V-PIA-3S
GRK: ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά καὶ
NAS: man brings out of [his] good
KJV: of the heart bringeth forth good things:
INT: good treasure puts forth good things and

Matthew 12:35 V-PIA-3S
GRK: πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά
NAS: man brings out of [his] evil
KJV: treasure bringeth forth evil things.
INT: evil treasure puts forth evil things

Matthew 13:52 V-PIA-3S
GRK: οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ
NAS: who brings out of his treasure
KJV: which bringeth forth out of
INT: a master of a house who puts forth out of the

Mark 1:12 V-PIA-3S
GRK: πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν
NAS: the Spirit impelled Him [to] [go] out into the wilderness.
KJV: the Spirit driveth him
INT: Spirit him drives out into the

Mark 3:22 V-PIA-3S
GRK: τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια
NAS: by Beelzebul, and He casts out the demons
KJV: of the devils casteth he out devils.
INT: of the demons he casts out the demons

Luke 11:15 V-PIA-3S
GRK: τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια
NAS: of them said, He casts out demons
KJV: said, He casteth out devils
INT: of the demons he casts out the demons

3 John 1:10 V-PIA-3S
GRK: τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει
NAS: who desire [to do so] and puts [them] out of the church.
KJV: and casteth [them] out of
INT: the church casts [them] out

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1544
81 Occurrences


ἔκβαλε — 5 Occ.
ἐκβάλῃ — 5 Occ.
ἐκβαλεῖν — 4 Occ.
ἐκβάλετε — 2 Occ.
ἐκβάλλει — 10 Occ.
ἐκβάλλειν — 6 Occ.
ἐκβάλλεις — 1 Occ.
ἐκβάλλεται — 1 Occ.
ἐκβάλλετε — 1 Occ.
ἐκβάλλω — 5 Occ.
ἐκβάλλων — 2 Occ.
ἐκβαλλόμενοι — 1 Occ.
ἐκβαλλομένους — 1 Occ.
ἐκβάλλοντα — 2 Occ.
ἐκβάλλουσιν — 3 Occ.
ἐκβάλω — 3 Occ.
ἐκβαλὼν — 3 Occ.
ἐκβάλωσιν — 3 Occ.
ἐκβαλόντες — 2 Occ.
ἐκβαλοῦσα — 1 Occ.
ἐκβαλοῦσιν — 1 Occ.
ἐκβεβλήκει — 1 Occ.
ἐκβληθήσεται — 1 Occ.
ἐκβληθήσονται — 1 Occ.
ἐκβληθέντος — 1 Occ.
ἐξέβαλεν — 5 Occ.
ἐξέβαλλον — 1 Occ.
ἐξεβάλομεν — 1 Occ.
ἐξέβαλον — 7 Occ.
ἐξεβλήθη — 1 Occ.
Additional Entries
ἑκατοντάρχῃ — 4 Occ.
ἑκατοντάρχης — 8 Occ.
ἑκατονταρχῶν — 2 Occ.
ἑκατόνταρχον — 1 Occ.
ἑκατόνταρχος — 4 Occ.
Ἑκατοντάρχου — 1 Occ.
ἔκβαλε — 5 Occ.
ἐκβάλῃ — 5 Occ.
ἐκβαλεῖν — 4 Occ.
ἐκβάλετε — 2 Occ.
ἐκβάλλειν — 6 Occ.
ἐκβάλλεις — 1 Occ.
ἐκβάλλεται — 1 Occ.
ἐκβάλλετε — 1 Occ.
ἐκβάλλω — 5 Occ.
ἐκβάλλων — 2 Occ.
ἐκβαλλόμενοι — 1 Occ.
ἐκβαλλομένους — 1 Occ.
ἐκβάλλοντα — 2 Occ.
ἐκβάλλουσιν — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page