ἐκβαλεῖν
Englishman's Concordance
ἐκβαλεῖν (ekbalein) — 4 Occurrences

Matthew 7:5 V-ANA
GRK: τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος
NAS: you will see clearly to take the speck
KJV: shalt thou see clearly to cast out the mote
INT: then you will see clearly to cast out the speck

Matthew 17:19 V-ANA
GRK: οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό
NAS: Why could we not drive it out?
KJV: cast him out?
INT: not were able to cast out it

Mark 9:28 V-ANA
GRK: οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό
NAS: Why could we not drive it out?
KJV: cast him out?
INT: not were able to cast out it

Luke 6:42 V-ANA
GRK: ἀδελφοῦ σου ἐκβαλεῖν
NAS: you will see clearly to take out the speck
KJV: shalt thou see clearly to pull out the mote
INT: brother of you to cast out

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1544
81 Occurrences


ἔκβαλε — 5 Occ.
ἐκβάλῃ — 5 Occ.
ἐκβαλεῖν — 4 Occ.
ἐκβάλετε — 2 Occ.
ἐκβάλλει — 10 Occ.
ἐκβάλλειν — 6 Occ.
ἐκβάλλεις — 1 Occ.
ἐκβάλλεται — 1 Occ.
ἐκβάλλετε — 1 Occ.
ἐκβάλλω — 5 Occ.
ἐκβάλλων — 2 Occ.
ἐκβαλλόμενοι — 1 Occ.
ἐκβαλλομένους — 1 Occ.
ἐκβάλλοντα — 2 Occ.
ἐκβάλλουσιν — 3 Occ.
ἐκβάλω — 3 Occ.
ἐκβαλὼν — 3 Occ.
ἐκβάλωσιν — 3 Occ.
ἐκβαλόντες — 2 Occ.
ἐκβαλοῦσα — 1 Occ.
ἐκβαλοῦσιν — 1 Occ.
ἐκβεβλήκει — 1 Occ.
ἐκβληθήσεται — 1 Occ.
ἐκβληθήσονται — 1 Occ.
ἐκβληθέντος — 1 Occ.
ἐξέβαλεν — 5 Occ.
ἐξέβαλλον — 1 Occ.
ἐξεβάλομεν — 1 Occ.
ἐξέβαλον — 7 Occ.
ἐξεβλήθη — 1 Occ.
Additional Entries
ἑκατονταπλασίονα — 3 Occ.
ἑκατοντάρχας — 1 Occ.
ἑκατοντάρχῃ — 4 Occ.
ἑκατοντάρχης — 8 Occ.
ἑκατονταρχῶν — 2 Occ.
ἑκατόνταρχον — 1 Occ.
ἑκατόνταρχος — 4 Occ.
Ἑκατοντάρχου — 1 Occ.
ἔκβαλε — 5 Occ.
ἐκβάλῃ — 5 Occ.
ἐκβάλετε — 2 Occ.
ἐκβάλλει — 10 Occ.
ἐκβάλλειν — 6 Occ.
ἐκβάλλεις — 1 Occ.
ἐκβάλλεται — 1 Occ.
ἐκβάλλετε — 1 Occ.
ἐκβάλλω — 5 Occ.
ἐκβάλλων — 2 Occ.
ἐκβαλλόμενοι — 1 Occ.
ἐκβαλλομένους — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page