ἐξέβαλον
Englishman's Concordance
ἐξέβαλον (exebalon) — 7 Occurrences

Matthew 21:39 V-AIA-3P
GRK: λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ
NAS: They took him, and threw him out of the vineyard
KJV: him, and cast [him] out of
INT: having taking him they cast [him] out of the

Mark 12:8 V-AIA-3P
GRK: αὐτόν καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω
NAS: him, and killed him and threw him out of the vineyard.
KJV: [him], and cast [him] out of
INT: him and cast forth him outside

Luke 4:29 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω
NAS: and they got up and drove Him out of the city,
KJV: And rose up, and thrust him out of
INT: and having risen up they cast him out

Luke 20:12 V-AIA-3P
GRK: τοῦτον τραυματίσαντες ἐξέβαλον
NAS: also they wounded and cast out.
KJV: him also, and cast [him] out.
INT: him having wounded they cast [him] out

John 9:34 V-AIA-3P
GRK: ἡμᾶς καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω
NAS: us? So they put him out.
KJV: us? And they cast him out.
INT: us And they cast him out

John 9:35 V-AIA-3P
GRK: Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω
NAS: heard that they had put him out, and finding
KJV: heard that they had cast him out;
INT: Jesus that they cast him out

Acts 13:50 V-AIA-3P
GRK: Βαρνάβαν καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ
NAS: and Barnabas, and drove them out of their district.
KJV: Barnabas, and expelled them out of
INT: Barnabas and cast out them from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1544
81 Occurrences


ἔκβαλε — 5 Occ.
ἐκβάλῃ — 5 Occ.
ἐκβαλεῖν — 4 Occ.
ἐκβάλετε — 2 Occ.
ἐκβάλλει — 10 Occ.
ἐκβάλλειν — 6 Occ.
ἐκβάλλεις — 1 Occ.
ἐκβάλλεται — 1 Occ.
ἐκβάλλετε — 1 Occ.
ἐκβάλλω — 5 Occ.
ἐκβάλλων — 2 Occ.
ἐκβαλλόμενοι — 1 Occ.
ἐκβαλλομένους — 1 Occ.
ἐκβάλλοντα — 2 Occ.
ἐκβάλλουσιν — 3 Occ.
ἐκβάλω — 3 Occ.
ἐκβαλὼν — 3 Occ.
ἐκβάλωσιν — 3 Occ.
ἐκβαλόντες — 2 Occ.
ἐκβαλοῦσα — 1 Occ.
ἐκβαλοῦσιν — 1 Occ.
ἐκβεβλήκει — 1 Occ.
ἐκβληθήσεται — 1 Occ.
ἐκβληθήσονται — 1 Occ.
ἐκβληθέντος — 1 Occ.
ἐξέβαλεν — 5 Occ.
ἐξέβαλλον — 1 Occ.
ἐξεβάλομεν — 1 Occ.
ἐξέβαλον — 7 Occ.
ἐξεβλήθη — 1 Occ.
Additional Entries
ἐκβαλόντες — 2 Occ.
ἐκβαλοῦσα — 1 Occ.
ἐκβαλοῦσιν — 1 Occ.
ἐκβεβλήκει — 1 Occ.
ἐκβληθήσεται — 1 Occ.
ἐκβληθήσονται — 1 Occ.
ἐκβληθέντος — 1 Occ.
ἐξέβαλεν — 5 Occ.
ἐξέβαλλον — 1 Occ.
ἐξεβάλομεν — 1 Occ.
ἐξεβλήθη — 1 Occ.
ἔκβασιν — 2 Occ.
ἐξέβησαν — 1 Occ.
ἐκβολὴν — 1 Occ.
ἔκγονα — 1 Occ.
ἐκδαπανηθήσομαι — 1 Occ.
ἐκδέχεσθε — 1 Occ.
ἐκδέχεται — 1 Occ.
ἐκδέχομαι — 1 Occ.
ἐκδεχομένων — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page