ἐκβάλλειν
Englishman's Concordance
ἐκβάλλειν (ekballein) — 6 Occurrences

Matthew 10:1 V-PNA
GRK: ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ
NAS: spirits, to cast them out, and to heal
KJV: cast them out, and to heal
INT: unclean so as to cast out them and

Mark 3:15 V-PNA
GRK: ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια
NAS: authority to cast out the demons.
KJV: sicknesses, and to cast out devils:
INT: to have authority to cast out demons

Mark 3:23 V-PNA
GRK: Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλλειν
NAS: can Satan cast out Satan?
KJV: can Satan cast out Satan?
INT: Satan Satan cast out

Mark 11:15 V-PNA
GRK: ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας
NAS: and began to drive out those
KJV: and began to cast out them that sold
INT: temple he began to cast out those selling

Luke 11:18 V-PNA
GRK: ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ
NAS: For you say that I cast out demons
KJV: ye say that I cast out devils through
INT: by Beelzebul cast out I the

Luke 19:45 V-PNA
GRK: ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας
NAS: and began to drive out those
KJV: and began to cast out them that sold
INT: temple he began to cast out those selling

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1544
81 Occurrences


ἔκβαλε — 5 Occ.
ἐκβάλῃ — 5 Occ.
ἐκβαλεῖν — 4 Occ.
ἐκβάλετε — 2 Occ.
ἐκβάλλει — 10 Occ.
ἐκβάλλειν — 6 Occ.
ἐκβάλλεις — 1 Occ.
ἐκβάλλεται — 1 Occ.
ἐκβάλλετε — 1 Occ.
ἐκβάλλω — 5 Occ.
ἐκβάλλων — 2 Occ.
ἐκβαλλόμενοι — 1 Occ.
ἐκβαλλομένους — 1 Occ.
ἐκβάλλοντα — 2 Occ.
ἐκβάλλουσιν — 3 Occ.
ἐκβάλω — 3 Occ.
ἐκβαλὼν — 3 Occ.
ἐκβάλωσιν — 3 Occ.
ἐκβαλόντες — 2 Occ.
ἐκβαλοῦσα — 1 Occ.
ἐκβαλοῦσιν — 1 Occ.
ἐκβεβλήκει — 1 Occ.
ἐκβληθήσεται — 1 Occ.
ἐκβληθήσονται — 1 Occ.
ἐκβληθέντος — 1 Occ.
ἐξέβαλεν — 5 Occ.
ἐξέβαλλον — 1 Occ.
ἐξεβάλομεν — 1 Occ.
ἐξέβαλον — 7 Occ.
ἐξεβλήθη — 1 Occ.
Additional Entries
ἑκατοντάρχης — 8 Occ.
ἑκατονταρχῶν — 2 Occ.
ἑκατόνταρχον — 1 Occ.
ἑκατόνταρχος — 4 Occ.
Ἑκατοντάρχου — 1 Occ.
ἔκβαλε — 5 Occ.
ἐκβάλῃ — 5 Occ.
ἐκβαλεῖν — 4 Occ.
ἐκβάλετε — 2 Occ.
ἐκβάλλει — 10 Occ.
ἐκβάλλεις — 1 Occ.
ἐκβάλλεται — 1 Occ.
ἐκβάλλετε — 1 Occ.
ἐκβάλλω — 5 Occ.
ἐκβάλλων — 2 Occ.
ἐκβαλλόμενοι — 1 Occ.
ἐκβαλλομένους — 1 Occ.
ἐκβάλλοντα — 2 Occ.
ἐκβάλλουσιν — 3 Occ.
ἐκβάλω — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page