ἑκατόνταρχος
Englishman's Concordance
ἑκατόνταρχος (hekatontarchos) — 4 Occurrences

Matthew 8:5 N-NMS
GRK: προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν
NAS: Capernaum, a centurion came
KJV: unto him a centurion, beseeching
INT: came to him a centurion imploring him

Matthew 8:8 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη Κύριε
NAS: But the centurion said, Lord,
KJV: The centurion answered and
INT: moreover the centurion said Lord

Matthew 27:54 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ
NAS: Now the centurion, and those
KJV: Now when the centurion, and
INT: moreover [the] centurion and they who

Acts 28:16 Noun-NMS
GRK: Ῥώμην ὁ ἑκατόνταρχος παρέδωκεν τοὺς
KJV: Rome, the centurion delivered
INT: Rome the centurion delivered the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page