ἑκάστου
Englishman's Concordance
ἑκάστου (hekastou) — 7 Occurrences

Acts 17:27 Adj-GMS
GRK: ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα
NAS: He is not far from each one
KJV: far from every one of us:
INT: from one each of us being

Acts 21:26 Adj-GMS
GRK: ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ
NAS: was offered for each one
KJV: for every one
INT: for one each of them the

1 Corinthians 3:13 Adj-GMS
GRK: ἑκάστου τὸ ἔργον
NAS: each man's work
KJV: Every man's work shall be made
INT: of each the work

1 Corinthians 3:13 Adj-GMS
GRK: ἀποκαλύπτεται καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον
NAS: each man's work will become
KJV: shall try every man's work
INT: it is revealed and of each the work

Ephesians 4:16 Adj-GMS
GRK: μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους τὴν
NAS: working of each individual
KJV: in the measure of every part, maketh
INT: [its] measure individual of each part the

2 Thessalonians 1:3 Adj-GMS
GRK: ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν
NAS: and the love of each one
KJV: and the charity of every one of you
INT: love of one each of all you

1 Peter 1:17 Adj-GMS
GRK: κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον ἐν
NAS: according to each one's work,
KJV: according to every man's work,
INT: according to the of each work in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page