ἕκαστος
Englishman's Concordance
ἕκαστος (hekastos) — 40 Occurrences

Matthew 18:35 Adj-NMS
GRK: μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ
NAS: to you, if each of you does not forgive
KJV: forgive not every one his brother
INT: not you forgive each the brother

Matthew 26:22 Adj-NMS
GRK: αὐτῷ εἷς ἕκαστος Μήτι ἐγώ
NAS: grieved, they each one
KJV: and began every one of them
INT: to him one each not I

Luke 2:3 Adj-NMS
GRK: πάντες ἀπογράφεσθαι ἕκαστος εἰς τὴν
NAS: to register for the census, each to his own
KJV: to be taxed, every one into
INT: all to be registered each to the

Luke 13:15 Adj-NMS
GRK: εἶπεν Ὑποκριταί ἕκαστος ὑμῶν τῷ
NAS: You hypocrites, does not each of you on the Sabbath
KJV: not each one of you
INT: said Hypocrites each one of you on the

John 6:7 Adj-NMS
GRK: αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος βραχὺ τι
NAS: is not sufficient for them, for everyone to receive
KJV: that every one of them
INT: for them that each little some

John 7:53 Adj-NMS
GRK: ΚΑΙ ΕΠΟΡΕΥΘΗΣΑΝ ἕκαστος εἰς τὸν
NAS: [Everyone went to his home.
KJV: And every man went unto
INT: And went each to the

John 16:32 Adj-NMS
GRK: ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ
NAS: for you to be scattered, each to his own
KJV: ye shall be scattered, every man to
INT: that you will be scattered each to the

Acts 2:6 Adj-NMS
GRK: ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ
NAS: because each one
KJV: because that every man
INT: heard one each the own

Acts 2:8 Adj-NMS
GRK: ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ
NAS: And how is it that we each hear
KJV: hear we every man in our own
INT: we hear each the own

Acts 2:38 Adj-NMS
GRK: καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ
NAS: [said] to them, Repent, and each of you be baptized
KJV: and be baptized every one of you in
INT: and be baptized each of you in

Acts 11:29 Adj-NMS
GRK: τις ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς
NAS: had means, each of them determined
KJV: the disciples, every man
INT: any one determined each of them for

Romans 14:5 Adj-NMS
GRK: πᾶσαν ἡμέραν ἕκαστος ἐν τῷ
NAS: day [alike]. Each person must be fully convinced
KJV: [alike]. Let every man be fully persuaded
INT: every day [to be alike] Each in the

Romans 14:12 Adj-NMS
GRK: ἄρα οὖν ἕκαστος ἡμῶν περὶ
NAS: So then each one of us will give
KJV: So then every one of us shall give
INT: So then each of us concerning

Romans 15:2 Adj-NMS
GRK: ἕκαστος ἡμῶν τῷ
NAS: Each of us is to please his neighbor
KJV: Let every one of us please
INT: For each of us the

1 Corinthians 1:12 Adj-NMS
GRK: τοῦτο ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει
NAS: this, that each one of you is saying,
KJV: I say, that every one of you saith,
INT: this that each of you says

1 Corinthians 3:8 Adj-NMS
GRK: ἕν εἰσιν ἕκαστος δὲ τὸν
NAS: are one; but each will receive
KJV: and every man shall receive
INT: one are each however the

1 Corinthians 3:10 Adj-NMS
GRK: δὲ ἐποικοδομεῖ ἕκαστος δὲ βλεπέτω
NAS: is building on it. But each man must be careful
KJV: let every man take heed
INT: however builds up each man however let take heed

1 Corinthians 7:2 Adj-NMS
GRK: τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ
NAS: of immoralities, each man
KJV: let every man have
INT: sexual immorality each one of himself

1 Corinthians 7:7 Adj-NMS
GRK: ἐμαυτόν ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει
NAS: am. However, each man has
KJV: But every man hath
INT: myself but each his own has

1 Corinthians 7:20 Adj-NMS
GRK: ἕκαστος ἐν τῇ
NAS: Each man must remain in that condition
KJV: Let every man abide in
INT: Each in the

1 Corinthians 7:24 Adj-NMS
GRK: ἕκαστος ἐν ᾧ
NAS: Brethren, each one is to remain
KJV: let every man, wherein
INT: Each wherein which

1 Corinthians 11:21 Adj-NMS
GRK: ἕκαστος γὰρ τὸ
NAS: for in your eating each one takes
KJV: eating every one taketh before
INT: one indeed the

1 Corinthians 14:26 Adj-NMS
GRK: ὅταν συνέρχησθε ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει
NAS: you assemble, each one has
KJV: ye come together, every one of you
INT: when you might come together each a psalm has

1 Corinthians 15:23 Adj-NMS
GRK: Ἕκαστος δὲ ἐν
NAS: But each in his own order:
KJV: But every man in his own
INT: each however in

1 Corinthians 16:2 Adj-NMS
GRK: μίαν σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν παρ'
NAS: week each one of you is to put
KJV: let every one of you
INT: first of the week each of you by

2 Corinthians 5:10 Adj-NMS
GRK: ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ
NAS: so that each one may be recompensed
KJV: that every one may receive
INT: that might receive each the things [done] in

2 Corinthians 9:7 Adj-NMS
GRK: ἕκαστος καθὼς προῄρηται
NAS: Each one [must do] just
KJV: Every man according as he purposeth
INT: each as he purposes

Galatians 6:4 Adj-NMS
GRK: ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος καὶ τότε
NAS: But each one must examine his own
KJV: But let every man prove his own
INT: of himself let prove each and then

Galatians 6:5 Adj-NMS
GRK: ἕκαστος γὰρ τὸ
NAS: For each one will bear his own
KJV: For every man shall bear his own
INT: each indeed

Ephesians 4:25 Adj-NMS
GRK: λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ
NAS: TRUTH EACH ONE [of you] WITH HIS NEIGHBOR,
KJV: lying, speak every man truth with
INT: speak truth each with the

Ephesians 5:33 Adj-NMS
GRK: καθ' ἕνα ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ
NAS: Nevertheless, each individual
INT: every individual each the of himself

Ephesians 6:8 Adj-NMS
GRK: εἰδότες ὅτι ἕκαστος ἐάν τι
NAS: good thing each one does,
KJV: good thing any man doeth,
INT: knowing that each if whatever

Philippians 2:4 Adj-NMP
GRK: τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοποῦντες ἀλλὰ
NAS: out for your own personal interests, but also
KJV: not every man on his own things,
INT: the things of themselves each consider but

Hebrews 8:11 Adj-NMS
GRK: μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην
NAS: AND THEY SHALL NOT TEACH EVERYONE HIS FELLOW CITIZEN,
KJV: not teach every man his neighbour,
INT: not shall they teach each the neighbor

Hebrews 8:11 Adj-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν
NAS: HIS FELLOW CITIZEN, AND EVERYONE HIS BROTHER,
KJV: neighbour, and every man his brother,
INT: of him and each the brother

James 1:14 Adj-NMS
GRK: ἕκαστος δὲ πειράζεται
NAS: But each one is tempted
KJV: But every man is tempted,
INT: man however is tempted

1 Peter 4:10 Adj-NMS
GRK: ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν
NAS: As each one has received
KJV: As every man hath received the gift,
INT: each as he received

Revelation 5:8 Adj-NMS
GRK: ἀρνίου ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν καὶ
NAS: the Lamb, each one holding
KJV: having every one of them harps,
INT: Lamb having each harps and

Revelation 20:13 Adj-NMS
GRK: καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ
NAS: which were in them; and they were judged, every one [of them] according
KJV: they were judged every man according to
INT: and they were judged each according to the

Revelation 21:21 Adj-NMS
GRK: ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων
NAS: pearls; each one
KJV: pearls; every several
INT: respectively one each of the gates

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page