ἕκαστον
Englishman's Concordance
ἕκαστον (hekaston) — 13 Occurrences

Luke 6:44 Adj-NNS
GRK: ἕκαστον γὰρ δένδρον
NAS: For each tree is known
KJV: For every tree is known
INT: each indeed tree

Luke 16:5 Adj-AMS
GRK: προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεοφειλετῶν
NAS: And he summoned each one
KJV: So he called every one of his
INT: having called to [him] one each of the debtors

Acts 2:3 Adj-AMS
GRK: ἐφ' ἕνα ἕκαστον αὐτῶν
NAS: themselves, and they rested on each one
KJV: it sat upon each of them.
INT: upon one each of them

Acts 3:26 Adj-AMS
GRK: τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν
NAS: you by turning every one [of you] from your wicked ways.
KJV: in turning away every one of you from
INT: turning each from the

Acts 20:31 Adj-AMS
GRK: νουθετῶν ἕνα ἕκαστον
NAS: to admonish each one
KJV: not to warn every one night
INT: admonishing one each

Acts 21:19 Adj-ANS
GRK: καθ' ἓν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν
INT: by one each what things did

1 Corinthians 7:17 Adj-AMS
GRK: ὁ κύριος ἕκαστον ὡς κέκληκεν
NAS: to each one, as God
KJV: hath called every one, so
INT: the Lord each as has called

1 Corinthians 12:18 Adj-NNS
GRK: μέλη ἓν ἕκαστον αὐτῶν ἐν
NAS: the members, each one
KJV: set the members every one of them
INT: members one each of them in

1 Thessalonians 2:11 Adj-AMS
GRK: ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν ὡς
NAS: and imploring each one
KJV: and charged every one
INT: how one each of you as

1 Thessalonians 4:4 Adj-AMS
GRK: εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ
NAS: that each of you know how to possess
KJV: That every one of you should know
INT: to know each of you [how] the

Hebrews 6:11 Adj-AMS
GRK: ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον ὑμῶν τὴν
NAS: And we desire that each one of you show
KJV: we desire that every one of you
INT: we desire moreover each of you the

Hebrews 11:21 Adj-AMS
GRK: Ἰακὼβ ἀποθνήσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν
NAS: blessed each of the sons
KJV: blessed both the sons
INT: Jacob dying each of the sons

Revelation 22:2 Adj-NNS
GRK: κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν
INT: according to month each yielding the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page