ἑκάστῳ
Englishman's Concordance
ἑκάστῳ (hekastō) — 19 Occurrences

Matthew 16:27 Adj-DMS
GRK: τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν
NAS: REPAY EVERY MAN ACCORDING
KJV: he shall reward every man according
INT: then he will give to each according to the

Matthew 25:15 Adj-DMS
GRK: δὲ ἕν ἑκάστῳ κατὰ τὴν
NAS: one, each according
KJV: one; to every man according
INT: moreover one to each according to the

Mark 13:34 Adj-DMS
GRK: τὴν ἐξουσίαν ἑκάστῳ τὸ ἔργον
NAS: in charge, [assigning] to each one his task,
KJV: servants, and to every man his work,
INT: the authority to each one the work

Luke 4:40 Adj-DMS
GRK: δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς
NAS: His hands on each one
KJV: his hands on every one of them,
INT: and on one each of them the

John 19:23 Adj-DMS
GRK: τέσσαρα μέρη ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος
NAS: a part to every soldier
KJV: four parts, to every soldier a part;
INT: four parts to each soldier a part

Acts 4:35 Adj-DMS
GRK: διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν
NAS: and they would be distributed to each as any
KJV: distribution was made unto every man according
INT: distribution was made moreover to each according as anyhow

Romans 2:6 Adj-DMS
GRK: ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ
NAS: WILL RENDER TO EACH PERSON ACCORDING
KJV: will render to every man according
INT: who will give to each according to the

Romans 12:3 Adj-DMS
GRK: τὸ σωφρονεῖν ἑκάστῳ ὡς ὁ
NAS: has allotted to each a measure
KJV: hath dealt to every man the measure
INT: to be sober-minded to each as

1 Corinthians 3:5 Adj-DMS
GRK: ἐπιστεύσατε καὶ ἑκάστῳ ὡς ὁ
NAS: gave [opportunity] to each one.
KJV: the Lord gave to every man?
INT: you believed also to each as the

1 Corinthians 4:5 Adj-DMS
GRK: ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ
NAS: and then each man's praise
KJV: and then shall every man have praise
INT: praise will be to each from

1 Corinthians 7:17 Adj-DMS
GRK: Εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς ἐμέρισεν
NAS: has assigned to each one,
KJV: hath distributed to every man, as
INT: if not to each as divided

1 Corinthians 12:7 Adj-DMS
GRK: ἑκάστῳ δὲ δίδοται
NAS: But to each one is given
KJV: is given to every man to
INT: to each moreover is given

1 Corinthians 12:11 Adj-DMS
GRK: διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται
NAS: distributing to each one individually
KJV: dividing to every man severally
INT: apportioning separately to each as he wills

1 Corinthians 15:38 Adj-DNS
GRK: ἠθέλησεν καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων
NAS: as He wished, and to each of the seeds
KJV: and to every seed
INT: he willed and to each of the seeds

Ephesians 4:7 Adj-DMS
GRK: Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη
NAS: But to each one of us grace
KJV: But unto every one of us
INT: one moreover to each of us was given

Colossians 4:6 Adj-DMS
GRK: ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι
NAS: you should respond to each person.
KJV: ought to answer every man.
INT: you one each to answer

Revelation 2:23 Adj-DMS
GRK: δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ
NAS: and I will give to each one of you according
KJV: I will give unto every one of you
INT: I will give to you each according to the

Revelation 6:11 Adj-DMS
GRK: ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή
NAS: And there was given to each of them a white
KJV: were given unto every one of them; and
INT: were given to them each robes white

Revelation 22:12 Adj-DMS
GRK: ἐμοῦ ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ
NAS: [is] with Me, to render to every man according
KJV: me, to give every man according as his
INT: me to give to each as the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page