ἑκατοντάρχῃ
Englishman's Concordance
ἑκατοντάρχῃ (hekatontarchē) — 4 Occurrences

Matthew 8:13 N-DMS
GRK: Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ Ὕπαγε ὡς
NAS: said to the centurion, Go;
KJV: said unto the centurion, Go thy way;
INT: Jesus to the centurion Go as

Acts 24:23 N-DMS
GRK: διαταξάμενος τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσθαι αὐτὸν
NAS: he gave orders to the centurion for him to be kept in custody
KJV: he commanded a centurion to keep
INT: having commanded the centurion to keep him

Acts 27:1 N-DMS
GRK: ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι Ἰουλίῳ
NAS: prisoners to a centurion of the Augustan
KJV: Julius, a centurion of Augustus'
INT: other prisoners to a centurion by name Julius

Acts 27:31 N-DMS
GRK: Παῦλος τῷ ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς
NAS: said to the centurion and to the soldiers,
KJV: said to the centurion and
INT: Paul to the centurion and to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page