ἑκατοντάρχης
Englishman's Concordance
ἑκατοντάρχης (hekatontarchēs) — 8 Occurrences

Luke 7:6 N-NMS
GRK: φίλους ὁ ἑκατοντάρχης λέγων αὐτῷ
NAS: from the house, the centurion sent
KJV: the house, the centurion sent
INT: friends the centurion saying to him

Luke 23:47 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον
NAS: Now when the centurion saw
KJV: Now when the centurion saw
INT: moreover the centurion that which had taken place

Acts 10:1 N-NMS
GRK: ὀνόματι Κορνήλιος ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης
NAS: Cornelius, a centurion of what was called
KJV: Cornelius, a centurion of
INT: by name Cornelius a centurion of a cohort

Acts 10:22 N-NMS
GRK: εἶπαν Κορνήλιος ἑκατοντάρχης ἀνὴρ δίκαιος
NAS: Cornelius, a centurion, a righteous
KJV: Cornelius the centurion, a just
INT: they said Cornelius a centurion a man righteous

Acts 22:26 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ἑκατοντάρχης προσελθὼν τῷ
NAS: When the centurion heard
KJV: When the centurion heard
INT: moreover the centurion having gone to the

Acts 27:6 N-NMS
GRK: εὑρὼν ὁ ἑκατοντάρχης πλοῖον Ἀλεξανδρινὸν
NAS: There the centurion found
KJV: And there the centurion found a ship
INT: having found the centurion a ship of Alexandria

Acts 27:11 N-NMS
GRK: ὁ δὲ ἑκατοντάρχης τῷ κυβερνήτῃ
NAS: But the centurion was more persuaded
KJV: Nevertheless the centurion believed
INT: but [the] centurion by the pilot

Acts 27:43 N-NMS
GRK: ὁ δὲ ἑκατοντάρχης βουλόμενος διασῶσαι
NAS: but the centurion, wanting to bring
KJV: But the centurion, willing to save
INT: but [the] centurion desiring to save

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page