5505. χιλιάς (chilias)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5505. χιλιάς (chilias) — 23 Occurrences

Luke 14:31 Adj-DFP
GRK: ἐν δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι τῷ
NAS: with ten thousand [men] to encounter
KJV: ten thousand to meet
INT: with ten thousand to meet the [one]

Luke 14:31 Adj-NFP
GRK: μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ'
NAS: against him with twenty thousand?
KJV: with twenty thousand?
INT: with twenty thousand who comes against

Acts 4:4 Adj-NFP
GRK: ἀνδρῶν ὡς χιλιάδες πέντε
NAS: to be about five thousand.
KJV: about five thousand.
INT: men about thousand five

1 Corinthians 10:8 Adj-NFP
GRK: εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες
NAS: and twenty-three thousand fell
KJV: three and twenty thousand.
INT: twenty three thousand

Revelation 5:11 Adj-NFP
GRK: μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων
NAS: of myriads, and thousands of thousands,
KJV: and thousands of thousands;
INT: of ten thousands and thousand of thousands

Revelation 5:11 Adj-NFP
GRK: καὶ χιλιάδες χιλιάδων
NAS: and thousands of thousands,
KJV: and thousands of thousands;
INT: and thousand of thousands

Revelation 7:4 Adj-NFP
GRK: τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ
NAS: and forty-four thousand sealed
KJV: [and] forty [and] four thousand of all
INT: forty four thousand sealed out of

Revelation 7:5 Adj-NFP
GRK: Ἰούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ
NAS: twelve thousand [were] sealed,
KJV: twelve thousand. Of
INT: of Judah twelve thousand sealed out of

Revelation 7:5 Adj-NFP
GRK: Ῥουβὴν δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς
NAS: twelve thousand, from the tribe
KJV: twelve thousand. Of
INT: of Reuben twelve thousand out of [the] tribe

Revelation 7:5 Adj-NFP
GRK: Γὰδ δώδεκα χιλιάδες
NAS: of Gad twelve thousand,
KJV: [were] sealed twelve thousand.
INT: of Gad twelve thousand

Revelation 7:6 Adj-NFP
GRK: Ἀσὴρ δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς
NAS: twelve thousand, from the tribe
KJV: twelve thousand. Of
INT: of Asher twelve thousand out of [the] tribe

Revelation 7:6 Adj-NFP
GRK: Νεφθαλὶμ δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς
NAS: twelve thousand, from the tribe
KJV: twelve thousand. Of
INT: of Naphtali twelve thousand out of [the] tribe

Revelation 7:6 Adj-NFP
GRK: Μανασσῆ δώδεκα χιλιάδες
NAS: of Manasseh twelve thousand,
KJV: [were] sealed twelve thousand.
INT: of Manasseh twelve thousand

Revelation 7:7 Adj-NFP
GRK: Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς
NAS: twelve thousand, from the tribe
KJV: twelve thousand. Of
INT: of Simeon twelve thousand out of [the] tribe

Revelation 7:7 Adj-NFP
GRK: Λευὶ δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς
NAS: twelve thousand, from the tribe
KJV: twelve thousand. Of
INT: of Levi twelve thousand out of [the] tribe

Revelation 7:7 Adj-NFP
GRK: Ἰσσαχὰρ δώδεκα χιλιάδες
NAS: of Issachar twelve thousand,
KJV: [were] sealed twelve thousand.
INT: of Issachar twelve thousand

Revelation 7:8 Adj-NFP
GRK: Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς
NAS: twelve thousand, from the tribe
KJV: twelve thousand. Of
INT: of Zebulun twelve thousand out of [the] tribe

Revelation 7:8 Adj-NFP
GRK: Ἰωσὴφ δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς
NAS: twelve thousand, from the tribe
KJV: twelve thousand. Of
INT: of Joseph twelve thousand out of [the] tribe

Revelation 7:8 Adj-NFP
GRK: Βενιαμὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι
NAS: twelve thousand [were] sealed.
KJV: [were] sealed twelve thousand.
INT: of Benjamin twelve thousand sealed

Revelation 11:13 Adj-NFP
GRK: ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά καὶ
NAS: seven thousand people
KJV: of men seven thousand: and the remnant
INT: names of men thousand seven And

Revelation 14:1 Adj-NFP
GRK: τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ
NAS: and forty-four thousand, having
KJV: forty [and] four thousand, having his
INT: [and] forty four thousand having the

Revelation 14:3 Adj-NFP
GRK: τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες οἱ ἠγορασμένοι
NAS: and forty-four thousand who had been purchased
KJV: [and] four thousand, which
INT: [and] forty four thousand who have been purchased

Revelation 21:16 Adj-NFP
GRK: σταδίων δώδεκα χιλιάδων τὸ μῆκος
KJV: twelve thousand furlongs.
INT: stadia twelve thousand the length

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page