χιλίαρχος
Englishman's Concordance
χιλίαρχος (chiliarchos) — 11 Occurrences

John 18:12 N-NMS
GRK: καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ
NAS: the [Roman] cohort and the commander and the officers
KJV: the band and the captain and officers
INT: and the chief captain and the

Acts 21:33 N-NMS
GRK: ἐγγίσας ὁ χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ
NAS: Then the commander came
KJV: Then the chief captain came near,
INT: having drawn near the chief captain laid hold of him

Acts 22:24 N-NMS
GRK: ἐκέλευσεν ὁ χιλίαρχος εἰσάγεσθαι αὐτὸν
NAS: the commander ordered
KJV: The chief captain commanded him
INT: commanded the chief captain to be brought him

Acts 22:27 N-NMS
GRK: δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ
NAS: The commander came
KJV: Then the chief captain came, and said
INT: moreover the chief captain said to him

Acts 22:28 N-NMS
GRK: δὲ ὁ χιλίαρχος Ἐγὼ πολλοῦ
NAS: The commander answered, I acquired
KJV: And the chief captain answered,
INT: moreover the chief captain I with a great

Acts 22:29 N-NMS
GRK: καὶ ὁ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη
NAS: let go of him; and the commander also
KJV: and the chief captain also
INT: and the chief captain also was afraid

Acts 23:10 N-NMS
GRK: φοβηθεὶς ὁ χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ
NAS: was developing, the commander was afraid
KJV: dissension, the chief captain, fearing
INT: having feared the chief captain lest should be torn in pieces

Acts 23:19 N-NMS
GRK: αὐτοῦ ὁ χιλίαρχος καὶ ἀναχωρήσας
NAS: The commander took him by the hand
KJV: Then the chief captain took him
INT: of him the chief captain and having withdrawn

Acts 23:22 N-NMS
GRK: μὲν οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσε τὸν
NAS: So the commander let the young man
KJV: So the chief captain [then] let
INT: indeed therefore [the] chief captain dismissed the

Acts 24:7 Noun-NMS
GRK: Λυσίας ὁ χιλιαρχος μετὰ πολλῆς
KJV: But the chief captain Lysias came
INT: Lysias the chief captain with great

Acts 24:22 N-NMS
GRK: Λυσίας ὁ χιλίαρχος καταβῇ διαγνώσομαι
NAS: Lysias the commander comes down,
KJV: Lysias the chief captain shall come down,
INT: Lysias the chief captain might have come down I will examine

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page